Sylabus: file:///C:/Users/agran/Downloads/sylabus__POL-D-2S-Ed-PL.pdf

Zaliczenie na ocenę

język wykładowy: polski

Opis: Założenia i cele przedmiotu, zajęć:

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu edytorstwa w celu umożliwienia im wykorzystywania jej w praktyce dziennikarskiej/redakcyjnej.

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów, metody z zakresu learning by doing: wytwórcze ćwiczenia praktyczne, metoda projektu, pogadanka, prezentacja multimedialna (MS PowerPoint, Prezi), wycieczki przedmiotowe

Treści programowe: 1. Historia edytorstwa – 2 godz. dydaktyczne

2. Edytorstwo współcześnie – 2 godz. dydaktyczne

3. Terminy i pojęcia edytorskie – 2 godz. dydaktyczne

4. Typy publikacji – 2 godz. dydaktyczne

5. Typografia – 4 godz. dydaktyczne

6. Rodzaje pisma i wyróżnień stosowanych – 2 godz. dydaktyczne

7. Znaki wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe – 2 godz. dydaktyczne

8. Znaki korektorskie w postaci tradycyjnej i cyfrowej – 6 godz. dydaktyczne

9. Materiały uzupełniające tekst – 2 godz. dydaktyczne

10. Przypisy; bibliografia; materiałów wprowadzające tekst – 4 godz. dydaktyczne

11. Szeregowanie alfabetyczne; indeksy – 2 godz. dydaktyczne

Literatura:

1. Garbal Łukasz, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

2. Willberg Hans Peter, Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, Gdańsk 2004.

3. Chwałowski Robert, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

4. Wolański Adam, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

2. Rozumie i wyjaśnia cele pracy dziennikarskiej, zna jej warsztatowe (edytorskie) i organizacyjne (emisja i edycja) uwarunkowania – K_W12 (S2A_W07, S2A_W10, S2A_W11)

3. Ma szeroką wiedzę teoretyczną oraz zna praktyczne aspekty funkcjonowania najnowszych narzędzi edytorskich w dziennikarstwie – K_W14 (S2A_W06)

4. Posiada szeroką wiedzę na temat zasad korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań edytorskich – K_W17 (S2A_W06)

Umiejętności

3. Skutecznie i efektywnie posługuje się zróżnicowanymi narzędziami edytorskimi w dziennikarstwie – K_U09 (S2A_U06)

4. Samodzielnie zdobywa i efektywnie wykorzystuje w pracy umiejętności praktyczne z zakresu edytorstwa – K_U12 (S2A_U06, S2A_U07) Kompetencje społeczne:

3. Jest przygotowany do pełnienia różnych funkcji w zespole (pracowniczym redakcyjnym: współpraca z redaktorem wydawniczym, operatorem DTP, plastykiem, specjalistą od marketingu itp.) i ma świadomość swojej roli w grupie zawodowej i społecznej – K_K04 (S2A_K02, S2A_K03)

4. Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności edytorskich na poziomie interdyscyplinarnym – K_K08 (S2A_K01, S2A_K06, S2A_K07) USOSweb:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS: 30 godzin kontaktowych i 10 samodzielnej pracy studenta

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

Wykonywanie konkretnych ćwiczeń edytorskich na oceny: K_W12 (S2A_W07, S2A_W10, S2A_W11); K_W14 (S2A_W06); K_W17 (S2A_W06)

Wymagania wstępne

Znajomość ortografii i gramatyki języka polskiego na poziomie maturalnym. „Wyczucie” estetyczne, umiejętność redagowania tekstów dziennikarskich

Punkty przedmiotu w cyklach:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia (POL-D-2S) Typ punktów Liczba Cykl pocz. Cykl kon. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) 2 16/17L Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia (POL-D-LS) Typ punktów Liczba Cykl pocz. Cykl kon. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) 2 18/19L