Freud i Jung – porównanie rozumienia sztuki

zajęcia fakultatywne
* forma zajęć: konwersatorium
* kierunek/tryb studiów: filozofia, I rok, studia stacjonarne
* czas trwania: 15 godzin (w tym 1 godzina zajęć w trybie e-learning), semestr zimowy
* metody nauczania: dyskusja, analiza, warsztat

* warunki zaliczenia: obecność i aktywność na zajęciach, znajomość lektury obowiązkowej, wykonanie ćwiczeń

CEL ZAJĘĆ:

Po ukończeniu kursu student będzie posiadał wiedzę z zakresu:

- koncepcji nieświadomości wg C.G. Junga i Z. Freuda

- różnic pomiędzy podejściem do sztuki myśli C.G. Junga i Z. Freuda

- różnic pomiędzy pojęciem "symbol" i "symptom"

- psychoanalitycznej analizy dzieła sztuki na podstawie przykładowych dzieł

PROGRAM ZAJĘĆ:

  1. Wstęp: Porównanie myśli Junga i Freuda w odniesieniu do sztuki
  2. Ćwiczenie w grupach: uzgodnienie pojęć symptom  i symbol
  3. Symptom: omówienie przypadku  Louis’a  Wain’a
  4. Symbol czy symptom: Gustav Klimt
  5. Symbol czy symptom: Yayoi Kusama
  6. Co łączy te przykłady? Co je dzieli