Zajęcia dla studentów Pedagogiki specjalnej II st. studia niestacjonarne. Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się.

Zajęcia dla I roku Pedagogiki - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ /oligofrenopedagogika/ I WCZESNA EDUKACJA
UMCS 2018/19

Zajęcia dla III r. psychologii s. niestacjonarne.

Zajęcia dla studentów niestacjonarnych Ped. M.Montessorii i zarządzania oświatą (II stopień)

Zajęcia dotyczą przedmiotu "Psychologia uzależnień" CA oraz "Formy pomocy psychologicznej" (KW, LB) dla 4 roku Psychologii niestac. (specjalność kliniczna).

Zajęcia dla studentów 1r. Pedagogiki II stopnia "Pedagogika Marii Montessorii"