Kurs poświęcony seminarium dyplomowemu dla studentów drugiego roku studiów pierwszego stopnia z pedagogiki resocjalizacyjnej

STRUKTURA PRACY MAGISTERSKIEJ

ETAPY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W MODELU ILOŚCIOWYM

STRUKTURA ZAGADNIEŃ METODOLOGICZNYCH

USTALENIE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH

METODY, TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

KONSTRUOWANIE PRZEWODNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH


Zakres kursu;

Ø struktura pracy dyplomowej (część teoretyczna, metodologiczna i empiryczna)

Ø etapy badań pedagogicznych w modelu ilościowym

Ø struktura zagadnień metodologicznych

Ø zakres badań własnych (teren, obiekt, analizowane zjawiska)

Ø ustalenie tematów prac dyplomowych

Ø metody, techniki, narzędzia badawcze

Ø konstruowanie przewodników diagnostycznych


ZAGADNIENIA REALIZOWANE W SEMESTRZE ZIMOWYM

1.Penologia reintegracyjna skazanych w warunkach wolności dozorowanej

2.Zastosowanie metody zarządzania przypadkiem (case management) w pracy kuratorów sądowych

3.Zarządzanie ryzykiem przestępczości powrotnej w dozorach probacyjnych

4.Wykonywania środków probacyjnych w zróżnicowanych grupach ryzyka recydywy

5.Indywidualna predykcja kryminologiczna z zastosowaniem anamnezy i katamnezy osób dozorowanych (narzędzia diagnostyczno-prognostyczne służące oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa)

6.Rozpoznanie statycznych i dynamicznych czynników ryzyka przestępczości powrotnej osób dozorowanych (natura sprawców przestępstwa)

7.Kwalifikowanie skazanych do grup ryzyka przestępczości powrotnej

8.Praca z osobą dozorowaną z problemem alkoholowym (rozpoznawanie i korygowanie symptomów uzależnienia od alkoholu)

9.Efektywność wykonywania środków probacyjnych

10.Warsztat metodyczny kuratorów dla dorosłych (przewodnik metodyczny)

11.Programowanie indywidualnych oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy kuratorów sądowych (programy resocjalizacyjne, profilaktyczne, korekcyjne, reedukacyjne, z zakresu orientacji zawodowej)

Kurs obejmuje;

1.    Wiedzę z zakresu współczesnych strategii oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku instytucji zakładowych dla nieletnich.

2.    Opis organizacji i metodyki pracy wychowawczej w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych.

3.    Projektowanie zadań wychowawczych w pracy z grupą podopiecznych.

4.    Konstruowanie grupowej jednostki metodycznej (scenariusz zajęć socjoterapeutycznych).

5.    Programowanie indywidualnych oddziaływań wychowawczych w pracy z wybranym podopiecznym (IPR)

6.    Ewaluację skuteczności i efektywności oddziaływań wychowawczych w zakładach dla nieletnich.

Uwaga; Wykonane prace i ćwiczenia zaliczeniowe będą wykorzystywane na praktyce w instytucjach zakładowych

Wprowadzenie

W zakładce – Zagadnienia metodologiczne – zostały zaprezentowane podstawowe etapy postepowania diagnostycznego w modelu ilościowych badań pedagogicznych

W pierwszej części naszych spotkań będziemy pracować nad określeniem;

a)      terenu badań własnych,

b)      obiektu badań (kim będą badane osoby, jeżeli zdecydujecie się Państwo na badanie uczniów, to przebadamy dwie klasy, od klasy szóstej szkoły podstawowej), w przypadku innego obiektu badań musimy dotrzeć do minimum 25 osób,

c)      analizowanych zjawisk – należy wybrać dwa zjawiska, które będą rozpoznawane w ramach pracy magisterskiej, jedno z tych zjawisk musi być związane z resocjalizacją. W zakładce – Przykładowe tematy prac magisterskich, podano tematy adresowane do różnych osób, w każdym temacie dokładnie określono badane zjawiska

PROSZĘ O ZASTANOWIENIE SIĘ NAD PUNKTAMI a), b), i c) i opracowanie oraz przesłanie drogą mailową tabeli – ORGANIZACJA BADAŃ WŁASNYCH

 

andrzej.weglinski@mail.umcs.pl

 

MAM NADZIEJE, ŻE PO ZAKOŃCZONYCH MOICH BADANIACH LEKARSKICH NASZE NASTĘPNE SEMINARIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W SYSTEMIE STACJONARNYM


Kurs z metodyki resocjalizacji w środowisku otwartym dla studentów 2 roku pedagogiki resocjalizacyjnej, studia stacjonarne