Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku II stopnia (niestacjonarne) Resocjalizacji z socjoterapią. Jest to przedmiot fakultatywny z zakresu sposobów radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku II stopnia (niestacjonarne) Resocjalizacji z socjoterapią i dotyczy sposobów korygowania oraz kształtowania postaw osób nieprzystosowanych społecznie.

Kurs dla studentów II roku II stopnia (stacjonarne) Resocjalizacji z socjoterapią dotyczący treningu asertywności osób nieprzystosowanych społecznie.

Kurs dla studentów II roku II stopnia Resocjalizacji z socjoterapią (stacjonarne) dotyczący teoretycznych podstaw profilaktyki zachowań ryzykownych osób nieprzystosowanych społecznie.

Kurs z przedmiotu Pedagogika penitencjarna i środków probacyjnych dla III roku Pedagogiki Resocjalizacyjnej (stacjonarne) I stopnia