Kurs Autoterapia i radzenie sobie ze stresem dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Mediacji szkolnej i sądowej 2019/2020.

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze zjawiskiem stresu, jego etiologią i symptomami. W toku ćwiczeń będą oni mogli nauczyć się minimalizować odczuwany poziom stresu. Dowiedzą się również, jak zapobiec wypaleniu zawodowemu i pracować efektywnie bez narażania własnego zdrowia.

Kurs Korygowanie i kształtowanie postaw osób nieprzystosowanych społecznie (wykład) dla studentów II roku II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią (studia niestacjonarne).

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu wybranych metod korygowania i kształtowania postaw osób nieprzystosowanych społecznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na strategie poznawczo- behawioralne.

Kurs z Przedmiotu fakultatywnego dla studentów I roku II stopnia na specjalności  Resocjalizacja z socjoterapią (studia niestacjonarne).

Wybrany kurs Praca penitencjarna z wybranymi grupami skazanych ma na celu zapoznanie studentów z metodyką pracy penitencjarnej z wybranymi grupami osób skazanych.

Kurs Seminarium magisterskie dla studentów II roku II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią (studia stacjonarne).

Celem kursu jest zapoznanie studentów z poszczególnymi etapami przygotowania pracy naukowej-  praca magisterska i przedstawienie szczegółowych informacji na temat etapów procesu badawczego o charakterze ilościowym.

Kurs Trening socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie dla studentów II roku II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią (studia stacjonarne).

Celem kursu jest przygotowaniu studentów do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie lub zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym dzięki wykorzystaniu różnorodnych technik socjoterapeutycznych.

Kurs Korygowanie i kształtowanie postaw osób nieprzystosowanych społecznie (ćwiczenia) dla studentów II roku II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią (studia stacjonarne).

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu wybranych metod korygowania i kształtowania postaw osób nieprzystosowanych społecznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na strategie poznawczo- behawioralne.

Kurs Korygowanie i kształtowanie postaw osób nieprzystosowanych społecznie (wykład) dla studentów II roku II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią (studia stacjonarne).

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu wybranych metod korygowania i kształtowania postaw osób nieprzystosowanych społecznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na strategie poznawczo- behawioralne.

Kurs Metodyka oddziaływania resocjalizującego i socjoterapeutycznego dla studentów I roku, II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią (studia stacjonarne).

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z metodyką pracy resocjalizacyjnej w wybranych placówkach.

Kurs z Przedmiotu fakultatywnego dla studentów I roku II stopnia na specjalności  Resocjalizacja z socjoterapią (studia stacjonarne).

Wybrany kurs Praca penitencjarna z wybranymi grupami skazanych ma na celu zapoznanie studentów z metodyką pracy penitencjarnej z wybranymi grupami osób skazanych.

Kurs z Metodyki resocjalizacji w środowisku otwartym dla studentów II roku, studiów I stopnia na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna (studia stacjonarne). 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu strategii oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy kuratora sądowego w pionie rodzinnym.