Kurs z Metodyki resocjalizacji w środowisku otwartym dla studentów II roku, studiów I stopnia na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna (studia stacjonarne). 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu strategii oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy kuratora sądowego w pionie rodzinnym.

Kurs Trening socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie dla studentów II roku II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią (studia stacjonarne).

Celem kursu jest przygotowaniu studentów do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie lub zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym dzięki wykorzystaniu różnorodnych technik socjoterapeutycznych.

Kurs Korygowanie i kształtowanie postaw osób nieprzystosowanych społecznie (wykład) dla studentów II roku II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią (studia stacjonarne).

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu wybranych metod korygowania i kształtowania postaw osób nieprzystosowanych społecznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na strategie poznawczo- behawioralne.

Kurs Autoterapia i radzenie sobie ze stresem dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Mediacji szkolnej i sądowej 2022/2023.

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze zjawiskiem stresu, jego etiologią i symptomami. W toku ćwiczeń będą oni mogli nauczyć się minimalizować odczuwany poziom stresu. Dowiedzą się również, jak zapobiec wypaleniu zawodowemu i pracować efektywnie bez narażania własnego zdrowia.

Kurs dotyczy praktyk w instytucjach penitencjarnych oraz placówkach resocjalizacji zakładowej. Jest przeznaczony dla Studentów III roku I stopnia (studia stacjonarne) oraz Studentów II roku II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja) w piątki w godz. 11.15-12.15 i 17-18, po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową.

Kurs Metodyka oddziaływania resocjalizującego i socjoterapeutycznego dla studentów I roku, II stopnia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią (studia stacjonarne).


Kurs ma na celu zapoznanie studentów z metodyką pracy kuratora sądowego.