Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obowiązującymi procedurami prawnymi dotyczącymi postępowania wobec nieletnich na przykładzie polskiego i międzynarodowego ustawodawstwa.
Poprzez udział w zajęciach studenci będą mieli możliwość zapoznania się z formami resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentowi wiedzy na temat współczesnych tendencji w profilaktyce zachowań ryzykownych osób nieprzystosowanych społecznie. W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z profilaktyką zachowań ryzykownych w kontekście czynników ryzyka i czynników chroniących. Studenci zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi oraz procedurami postępowania w sytuacjach problemowych. 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi.  Poprzez udział w zajęciach studenci będą mieli możliwość zapoznania się z  praktycznymi możliwościami rozpoznawania oraz minimalizowania i/lub usuwania trudności edukacyjno- wychowawczych dzieci w środowisku szkolnym.