Ämnesdisposition

 • Allmänt

  Statystyka - harmonogram zajęć 


  01.03.2022 zajęcia organizacyjne

  08.03.2022 wykład (godz. 08:00-09:30) + konwersatorium (godz. 09:45-11:15)

  15.03.2022 wykład (godz. 08:00-09:30) + konwersatorium (godz. 09:45-11:15)

  22.03.2022 wykład (godz. 08:00-09:30) + konwersatorium (godz. 09:45-11:15) I kolokwium

  29.03.2022 wykład (godz. 08:00-09:30) + konwersatorium (godz. 09:45-11:15)

  05.04.2022 wykład (godz. 08:00-09:30) + konwersatorium (godz. 09:45-11:15)

  12.04.2022 wykład (godz. 08:00-09:30) + konwersatorium (godz. 09:45-11:15)

  26.04.2022 wykład (godz. 08:00-08:45) + konwersatorium (godz. 09:45-11:15) II kolokwium

  10.05.2022 konwersatorium (godz. 08:00-11:15)

  17.05.2022 konwersatorium (godz. 08:00-11:15)

  24.05.2022 konwersatorium (godz. 08:00-11:15)

  31.05.2022 konwersatorium (godz. 08:00-09:30) III kolokwium

  14.06.2022 zaliczenie końcowe (godz. 09:00-09:45)


 • Spotkanie I (01.03.2022 godz. 08:00-08:45)

  Zajęcia organizacyjne.

  • Spotkanie II (08.03.2022 godz. 08:00-11:15)

   Rodowód statystyki, definicja prawdopodobieństwa, zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej, podstawowe pojęcia statystyczne: próba, moment, moment zwykły, moment centralny, standaryzowany moment centralny, średnia arytmetyczna <x>, wariancja, odchylenie standardowe s(x), współczynnik asymetrii A, kurtoza K, eksces E.

  • Spotkanie III (15.03.2022 godz. 08:00-11:15)

   Momenty wyższych rzędów, odwrócony moment zwykły k-tego rzędu, logarytmiczny moment zwykły k-tego rzędu, związki pomiędzy momentami centralnymi a momentami zwykłymi, rozkład dwupunktowy, rozkład zero-jedynkowy, miary zmienności związane z wartością średnią <x> i/lub odchyleniem standardowym s(x), rozważania związane z wariancją i odchyleniem standardowym, rozwiązywanie praktycznych problemów statystycznych.

  • Spotkanie IV (22.03.2022 godz. 08:00-11:15)

   I kolokwium on-line (każdy z Państwa otrzyma 5 losowo wybranych pytań i 3 zadania do rozwiązania - kolokwium obejmuje materiał zawarty w miniskryptach I i II).

    Dyskretna zmienna losowa - rozwiazywanie zadań. Dystrybuanta F(x), standaryzacja dyskretnej zmiennej losowej.

  • Spotkanie V (29.03.2022 godz. 08:00-11:15)

   Statystyczny szereg szczegółowy, mediana Me, średnia ucinana z parametrem k, średnia winsorowska, elementy odstające, test Ulricha Grafa, zagadnienia statystyczne związane z naukami chemicznymi: elementy teorii błędu, rozkład Pareta, dyfuzja (błądzenie losowe na prostej), wybrane zagadnienia związane z procesami stochastycznymi.

  • Spotkanie VI (05.04.2022 godz. 08:00-11:15)

   Rozkład geometryczny, wartość średnia w rozkładzie geometrycznym, dwumian Newtona, trójkąt Pascala, trójkąt Sierpińskiego, ciąg Fibbonaciego, złoty podział, prawdopodobieństwo geometryczne, elementy wnioskowania statystycznego: populacja generalna, próba, estymator, test normalności Shapiro-Wilka.

  • Spotkanie VII (12.04.2022 godz. 08:00-11:15)

   Przypomnienie podstawowych zagadnień: rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Podstawy rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych. Ciągła zmienna losowa: moment zwykły k-tego rzędu, moment centralny k-tego rzędu, normalizacja ciągłej zmiennej losowej.
  • Spotkanie VIII (26.04.2022 godz. 08:00-11:15)

   II kolokwium on-line (każdy z Państwa otrzyma 5 losowo wybranych pytań i 3 zadania do rozwiązania - kolokwium obejmuje materiał zawarty w miniskryptach III-VI).

   Dystrybuanta F(x) ciągłej zmiennej losowej, jednostajny rozkład prawdopodobieństwa, kwantyle, rozstęp kwartylny, wykładniczy rozkład prawdopodobieństwa.

  • Spotkanie IX (10.05.2022 godz. 08:00-11:15)

   Rozwijanie funkcji eksponencjalnej w szereg Maclaurina, rozkład Poissona, regresja liniowa, metoda najmniejszych kwadratów, reszta R (błąd regresji liniowej), obserwacje o dużej dźwigni, obserwacje odstające, obserwacje wpływowe, współczynnik determinacji, współczynnik zbieżności, ograniczenia metody najmniejszych kwadratów.

  • Spotkanie X (17.05.2022 godz. 08:00-11:15)

   Rozwiązywanie zadań związanych z metodą najmniejszych kwadratów, zmienna losowa dyskretna dwuwymiarowa, rozkłady brzegowe, rozkłady warunkowe, zmienne losowe zależne i niezależne, krzywa regresji I-go rodzaju, współczynnik korelacji, współczynnik determinacji, współczynnik zbieżności, krzywa regresji II-go rodzaju, kowariancja C(XY), wartość średnia dyskretnej zmiennej losowej dwuwymiarowej E(XY).

  • Spotkanie XI (24.05.2022 godz. 08:00-11:15)

   Zmienna losowa ciągła dwuwymiarowa, wyprowadznie rozkładu Gaussa, reguła trzech sigm, standaryzowany rozkład Gaussa.

  • Spotkanie XII (31.05.2022 godz. 08:00-09:30)

   III kolokwium on-line (każdy z Państwa otrzyma 5 losowo wybranych pytań i 3 zadania do rozwiązania - kolokwium obejmuje materiał zawarty w miniskryptach VII-IX).

  • Det här ämnet

   Spotkanie XIII (14.06.2022 godz. 09:00-09:45)

   Zaliczenie końcowe on-line. Na zaliczeniu końcowym każdy z Państwa otrzyma 5 pytań z jawnej puli pytań (poprawna odpowiedź = 10 pkt.)

   Przypominam, że mają Państwo możliwość oceny naszych zajęć za pośrednictwem ankiety studenckiej.