Celem kursu jest nabycie przez Studenta wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie w oparciu o posiadane kompetencje ostatecznej wersji rozdziału pracy dyplomowej zawierającego założenia badań własnych, a także realizacja tych założeń poprzez zgromadzenie materiałów badawczych adekwatnie do sformułowanych problemów i wybranych technik badawczych. Zgromadzone materiały będą poddawane analizom ilościowym i jakościowym w sposób odpowiadający wymogom realizowanego tematu. Drugim celem jest kontynuowanie pisania części literaturowej i przygotowanie jej wstępnej wersji.