Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prezentowania i interpretowania wyników badań własnych oraz formułowania na tej podstawie wniosków natury poznawczej i aplikacyjnej. Ponadto celem kursu jest opracowanie techniczne uzupełniających części pracy (zakończenie, bibliografia, aneksy) i przedłożenie jej całości w formie uzasadniającej dopuszczenie do dalszych etapów  w postepowaniu o nadanie tytułu zawodowego magistra.