Celem kursu jest wykonanie przez Studenta pierwszych etapów związanych z przygotowywaniem rozprawy magisterskiej. Obejmują one: 

1) Zapoznanie się z problematyką, w zakresie której Słuchacze mogą dokonywać wyboru tematu pracy w oparciu o literaturę z zakresu pedagogiki specjalnej i dyscyplin pokrewnych;

2) Analiza własnych zainteresowań i planów zawodowych w kontekście poszukiwania tematu pracy;

3) Sformułowanie tematu pracy dla każdego z Uczestników zajęć;

4) Przygotowanie wstępnej struktury pracy 

5. Zapoznanie się Słuchaczy z  wymogami etycznymi dotyczącymi korzystania z różnych materiałów źródłowych;

6. Zapoznanie się słuchaczy z zasadami technicznymi dotyczącymi przygotowywania prac dyplomowych.