Realizacja kursu ma na celu opanowanie przez Studentów podstawowej wiedzy z zakresu socjologii, ukształtowanie umiejętności stawiania problemów dotyczących życia społecznego i projektowania sposobów ich rozwiązywania oraz nabywanie kompetencji w zakresie przyjmowania perspektywy socjologicznej przejawiającej się postrzeganiem zjawisk i procesów społecznych w szerszym kontekście kulturowym.

Student po ukończeniu kursu będzie znał podstawowe pojęcia i teorie socjologiczne,  makrostrukturalne i mikrostrukturalne, w tym teorie dewiacji. Opanuje wiedzę dotyczącą zróżnicowania struktur społecznych i wypełnianych przez nie funkcji.  Zapozna się z najważniejszymi kwestiami kultury, pozna mechanizmy tworzenia się życia społecznego i jego zmian, przyczyny i konsekwencje nierówności społecznych, funkcje i znaczenie kontroli społecznej. Szczegółowej analizie zostaną poddane socjologiczne problemy  nieprzystosowania i przestępczości. Student opanuje podstawy diagnozowania różnych kwestii społecznych, zwłaszcza w grupach pierwotnych, tj. w rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności  lokalnej. Pozna mechanizmy socjalizacji oraz środowiskowe uwarunkowania zaburzeń tego procesu.  Nabędzie umiejętności przyjmowania  perspektywy socjologicznej w postrzeganiu problemów różnych grup, w tym perspektywę humanistyczną zakładającą rozumienie percepcji uczestników tych grup i uwzględnianie jej w realizowanych projektach badawczych.