Celem kursu jest praktyczna weryfikacja kompetencji etycznych i technicznych wykorzystywania źródeł w opracowywaniu części literaturowych pracy magisterskiej. W ramach kursu przewidywane jest napisanie jednego rozdziału tej pracy.

Kolejny cel, to poszerzenie wiedzy metodologicznej w stopniu umożliwiającym konceptualizację badań własnych. Obejmie ona określenie przedmiotu badań własnych i wytyczenie ich celów (poznawczych i aplikacyjnych), sformułowanie problemów badawczych i hipotez oraz opracowanie sposobów rozwiązywania tych problemów/weryfikacji hipotez poprzez odpowiedni dobór metody, techniki i narzędzi badawczych. Przewidywane są dyskursy poświęcone konstruowaniu narzędzi autorskich. Końcowa część kursu obejmie kwestie zasad technicznych etycznych w pozyskiwaniu materiałów badawczych oraz przystąpienie do ich gromadzenia. 

Zatem przewidywane efekty kursu to jeden rozdział literaturowy  pracy oraz rozdział metodologiczny. Ponadto w oparciu o literaturę przedmiotu i własną koncepcje badań zostanie opracowany Wstęp do całości pracy.