Celem kursu jest poszerzenie wiedzy metodologicznej i przedmiotowej niezbędnej do zakończenia przygotowywania własnej pracy dyplomowej.

Przedmiotem kolejnych spotkań będzie analiza ilościowa i jakościowa zgromadzonych materiałów badawczych, sposoby ich prezentowania i interpretacji, a następnie formułowanie wniosków poznawczych i aplikacyjnych.

Poszczególne spotkania będą także poświęcone wymogom uzupełniających części pracy, takich jak zakończenie i streszczenie, bibliografia i netografia oraz wykaz innych źródeł, a także spisy i aneksy.