Kurs prezentuje ogólne zasady tworzenia edukacyjnych grup przedszkolnych i szkolnych oraz włączania do nich uczniów z różnymi rodzajami potrzeb indywidualnych (specjalnych) stanowiących konsekwencję niepełnosprawności lub/i choroby przewlekłej. Podstawę dyskursu będzie stanowiło uprzednie wyjaśnienie terminologii na bazie ustaleń teoretycznych nauk społecznych oraz doświadczeń szkolnych. Uwzględniona zostanie współpraca szkoły ze środowiskiem życia dziecka, w tym z rodzicami, w optymalizowaniu efektów edukacji przedszkolnej i szkolnej wyrażających się budowaniem podmiotowości dziecka i tworzeniem dla niego warunków normalizujących.