Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi studentów na powiązania między bezpieczeństwem a środowiskiem naturalnym. Uświadomienie jak człowiek zmienia i modyfikuje swoje środowisko naturalne i jak te zmiany mogą wpływać na funkcjonowanie środowiska, społeczeństw i państw. Zrozumienie, że nie wszystkie państwa w takim samym stopniu są wrażliwe i podatne na zmiany w środowisku, w różny sposób też do tych zmian się adaptują.
Student po zakończeniu zajęć powinien definiować zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego, znać ich źródła oraz powinien posiadać informacje jakie działania są podejmowane zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również na poziomie wewnętrznym.