Seminarium przygotowuje do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia badania naukowego oraz sporządzania raportu z badania w formie redakcji pracy magisterskiej. Pogłębia wiedzę z zakresu objętego problematyką seminarium, kształtuje umiejętności gromadzenia literatury związanej z tematyką pracy, sporządzania adresów bibliograficznych, zastosowania metod badawczych, redagowania tekstu naukowego. 

Seminarium przygotowuje do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia badania naukowego oraz sporządzania raportu z badania w formie redakcji pracy licencjackiej. Pogłębia wiedzę z zakresu objętego problematyką seminarium, kształtuje umiejętności gromadzenia literatury związanej z tematyką pracy, sporządzania adresów bibliograficznych, zastosowania metod badawczych, redagowania tekstu naukowego. 

Seminarium przygotowuje do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia badania naukowego oraz sporządzania raportu z badania w formie redakcji pracy licencjackiej. Pogłębia wiedzę z zakresu objętego problematyką seminarium, kształtuje umiejętności gromadzenia literatury związanej z tematyką pracy, sporządzania adresów bibliograficznych, zastosowania metod badawczych, redagowania tekstu naukowego. 

Moduł obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu animacji kultury. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi animacji kultury, jej przesłankami powstania, kierunkami kształtowania się, różnymi uwarunkowaniami, swoistością paradygmatu (na tle innych paradygmatów działalności społeczno-kulturalnej), elementami strukturalnymi, różnorodnymi formami, praktycznymi osiągnięciami, dylematami w jakie jest uwikłana.

Moduł obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu animacji kultury. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi animacji kultury, jej przesłankami powstania, kierunkami kształtowania się, różnymi uwarunkowaniami, swoistością paradygmatu (na tle innych paradygmatów działalności społeczno-kulturalnej), elementami strukturalnymi, różnorodnymi formami, praktycznymi osiągnięciami, dylematami w jakie jest uwikłana. 

Przedmiot stanowi wprowadzenie do refleksji nad etyką zawodu animatora, jego powinnościami moralnymi oraz dylematami animacji kultury na tle paradygmatów działalności kulturalnej. Celem przedmiotu jest omówienie znaczenia kodeksu deontologicznego animatora oraz zbudowanie jego tożsamości zawodowej w oparciu o adekwatny system wartości i postawę etyczną.