Podczas realizacji przedmiotu: Diagnostyka problemów społecznych studenci zdobywają wiedzę z zakresu diagnozy pedagogicznej oraz potrzeb socjalnych a także są przygotowywani do redagowania własnej ekspertyzy z badań.

Celem przedmiotu jest wypracowanie u studentów umiejętności realizacji procesu badawczego zgodnie z założeniami badań pedagogicznych. Studenci przygotowują prace licencjackie zaczynając od uściślenia swych zainteresowań naukowych (sformułowanie tematu, celów planowanych badań i problemów) poprzez metodologiczne i teoretyczne częściowe opracowanie wybranej problematyki.

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw superwizji, historii superwizji w pracy socjalnej oraz sesji superwizyjnej.

Przedmiot ma na celu ukazanie superwizji jako metody wspomagającej profesjonalny rozwój pracowników.

Treści nauczania dotyczą także superwizji jako metody zarządzania pracą socjalną, podstaw gier superwizyjnych oraz superwizji jako sposobu wspierania pracowników służb społecznych.