Podczas zajęć studenci zapoznają się z przedmiotem badań demografii, na które składają się elementy ruchu naturalnego (urodzenia, zgony) i ruchu wędrówkowego (migracje zewnętrzne i wewnętrzne).

Zagadnieniami poruszanymi w trakcie zajęć będą:

  • pojęcia podstawowe dla demografii,
  • właściwe tej dyscyplinie metody,
  • źródła danych demograficznych,
  • sposoby wyjaśniania przemian ludnościowych w różnych okresach historycznych (od starożytności po czasy współczesne),
  • mechanizmy leżące u podłoża przemian wraz z ich konsekwencjami.
Do tych ostatnich należą: związane z szeroko pojętą modernizacją zmiany postaw i zachowań, w tym prokreacyjnych (skutkujących zmianą wzorca małżeńskości i płodności), akceleracja procesu starzenia się społeczeństw, reprodukcja niezapewniająca prostej zastępowalności pokoleń, niezwykła intensywność i powszechność ruchów wędrówkowych. Kurs obejmie również wybrane teorie ludnościowe oraz zagadnienia polityki ludnościowej.