Kurs poświęcony jest prezentacji dorobku socjologii narodu i socjologii stosunków etnicznych.

Krytycznemu omówieniu zostaną poddane takie tematy jak: problemy definicyjne w określaniu narodu, grupy etnicznej i mniejszości oraz ich uwikłanie w konsekwencje prawno-polityczne, dyskursy etniczności, historyczne i współczesne odmiany wspólnot narodowych i procesów narodotwórczych, nacjonalizm czy współczesne przejawy stosunków etnicznych

Kurs poświęcony jest prezentacji wyników badań i rozważaniom na temat jednego z podstawowych problemów współczesnego świata – narastającego w wyniku globalizacji kontaktu między przedstawicielami różnych grup kulturowych (typu cywilizacyjnego, narodowego, religijnego itp.).

Oprócz konkretnych przykładów zderzeń w Polsce i na świecie, omówione zostaną: ramy sytuacyjne, w których najczęściej dochodzi do zderzenia kulturowego; podmioty, między którymi ono występuje; możliwe płaszczyzny, na których przebiega oraz rezultaty, które są jego konsekwencją.

Kurs poświęcony jest prezentacji wyników badań i rozważaniom na temat jednego z podstawowych problemów współczesnego świata – narastającego w wyniku globalizacji kontaktu między przedstawicielami różnych grup kulturowych (typu cywilizacyjnego, narodowego, religijnego itp.).
Kurs poświęcony prezentacji podstawowych i uporządkowanych informacji na temat zróżnicowania rasowego, kulturowego, cywilizacyjnego, religijnego i językowego współczesnego świata.

Kurs wprowadzający do socjologii. Obejmuje omówienie przedmiotu badań socjologii, charakterystykę socjologii jako nauki akademickiej, zagadnienia związane ze strukturą społeczną, zróżnicowaniem społecznym, instytucjami społecznymi, kulturą i najważniejszymi procesami społecznymi.

Kurs poświęcony jest przeglądowi i analizie porównawczej polityk wielokulturowości funkcjonujących współcześnie na świecie – ich założeniom, realizacji i konsekwencjom społecznym.