Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z psychologicznymi uwarunkowaniami powstawania i rozwiązywania konfliktów. W tym celu zostaną przeanalizowane psychologiczne determinanty procesu negocjacyjnego, rola agresji w powstawaniu konfliktów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona efektywnej komunikacji jako metodzie zapobiegania i rozwiązywania konfliktów na przykładzie wybranych technik.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zakresem kompetencji psychologa biegłego sądowego. W szczególności dotyczy to procedury przeprowadzania przesłuchań, oceny wiarygodności zeznań, strategii przesłuchiwania dzieci. Omówione zostaną zakresy wykorzystania ekspertyzy psychologicznej, psychiatrycznej i dylematy etyczne psychologa eksperta. Dokonana zostanie również analiza uwarunkowań efektywności resocjalizacji penitencjarnej.

Cel zajęć: Zapoznanie studentów z organizacją pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Kształtowanie umiejętności planowania i przeprowadzania zajęć z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi.


Konsultacje w semestrze letnim odbywają się :

wtorek 19-20 online

czwartek 11.30-12.30 stacjonarnie Głeboka 43 pokój 403.B

Cele kursu : Zapoznanie studentów  z problematyką ekspertyz sądowych w sprawach karnych i cywilnych. Problematyka dziecka jako ofiary i świadka. Sytuacja przesłuchania- ocena wiarygodności i szczerości. Rola psychologa w podnoszeniu skuteczności kary pozbawiania wolności.

 


Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę nad rozprawą magisterską. celem kursu jest wybranie tematu, skonstruowanie planu badawczego, kwerenda literatury. Zanalizowane zostaną zasady sporządzania raportu z badań z uwzględnieniem zasad metodologii nauk społecznych.

Kurs przeznaczony jest dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej pierwszego stopnia. W ramach kursu studenci zapoznają się z celami, procedurami, metodami i technikami stosowanymi w diagnozie nieprzystosowania społecznego. Głównie są to metody obserwacyjne, kwestionariuszowe oraz testowe. Student zapoznaje się także z procesem interpretacji wniosków diagnostycznych i możliwości wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.