Kurs stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych stacjonarnie.

Kurs wprowadza w zagadnienia związane z rodzajami e-podręczników i e-booków, aktualnej oferty e-podręczników/e-booków, zasadami projektowania koncepcji e-podręcznika/e-booka, wykorzystania e-podręczników/e-booków w edukacji formalnej i nieformalnej, zorientowanej na indywidualne potrzeby użytkownika-ucznia/studenta/czytelnika. Jest uzupełnieniem zajęć realizowanych tradycyjnie.

Celem kursu jest poznanie istoty i wykorzystania teorii i praktyki pomiaru dydaktycznego w podnoszeniu skuteczności procesu kształcenia.

Celem kursu jest przygotowanie studenta do wykonywania zawodu nauczyciela od strony aktów prawnych, zaznajomienie z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę placówek oświatowych i określającymi pracę nauczyciela wychowawcy, polonisty, wyposażenie w umiejętność posługiwania się przepisami prawa oświatowego w planowaniu i organizowaniu procesu kształcenia. Kurs odbywa się online na platformie uniwersyteckiej.