Seminarium literaturoznawcze poświęcone aspektom retorycznym/perswazyjnym tekstów literackich (literatura polska XX i XXI wieku) oraz medialnych.

Jak komponować tekst perswazyjny, jak  dobierać i selekcjonować informacje,  jakie argumenty mogą przekonać odbiorcę  i jak je należy sformułować, uporządkować? Oto przykładowy zestaw pytań, na które w trakcie prowadzonego wykładu będzie można znaleźć odpowiedź.
Klasyczna, starożytna retoryka, czyli nauka o metodach tworzenia pięknych, a przede wszystkim skutecznych (wpływających, przekonujących odbiorcę) perswazyjnych wypowiedzi ustnych (tzw. oracji/mów) i pisemnych daje po dziś dzień najpełniejszą odpowiedź na pytanie: "Jak to robić ?" Wykład będzie się odwoływał przede wszystkim do tej humanistycznej skarbnicy wiedzy o sposobach komponowania tekstów perswazyjnych. Pojawią się również terminologicznie uwspółcześnione wskazówki dotyczące kompozycji aktualnie wykorzystywanych tekstów perswazyjnych, takich jak: recenzja, list motywacyjny, oficjalny e-mail, ale również kompozycja telewizyjnych programów informacyjnych.
Z bardzo szerokiego zakresu zagadnień, które obejmuje retoryka (cała sytuacja komunikacyjna, włączając w to emisję głosu, mowę ciała, autoprezentację, sposób wygłoszenia, mnemotechnikę itd.) zostaną zaprezentowane wybrane możliwe perswazyjne działania tekstowe/językowe.
Charakter i forma zajęć: Wykład dla wszystkich specjalności Chemii II roku II stopnia, wykład z modułu przedmiotów humanistyczno-społecznych.

Seminarium literaturoznawcze poświęcone aspektom retorycznym/perswazyjnym tekstów literackich (literatura polska XX i XXI wieku) oraz medialnych.