Kontynuacja seminarium z zakresu literaturoznawstwa i retoryki.

Konwersatorium ukazuje na tle tradycji wybrane aspekty współczesnej genologii, czy też poetyki literackich form wypowiedzi opartych na (auto)powtórzeniu, zwielokrotnieniu. Najnowsza poezja i proza jest dziś częścią intensywnych wpływów „kultury remiksu” (termin Lawrence’a Lessiga). Konwersatorium jest próbą oswojenia współczesnych działań kulturowych (literackich) nawiązujących, lecz i wykraczających poza intertekstualność. Przedmiotem bezpośredniego zainteresowania jest literatura powstająca z przetworzenia tego, co już istnieje (literatura „z recyklingu”) obejmująca różne typu powtórzeń, autopowtórzeń (Darek Foks, Dariusz Suska, Marcin Sendecki, Stanisław Lem, Zdzisław Beksiński). Uwaga zostanie poświęcona tzw. literaturze „prze-pisanej”, obecnej głównie w przestrzeni medialnej (cover, sequel, prequel, remiks, merchandising, fanfiction).

Jak komponować tekst perswazyjny, jak  dobierać i selekcjonować informacje,  jakie argumenty mogą przekonać odbiorcę  i jak je należy sformułować, uporządkować? Oto przykładowy zestaw pytań, na które w trakcie prowadzonego wykładu będzie można znaleźć odpowiedź.
Klasyczna, starożytna retoryka, czyli nauka o metodach tworzenia pięknych, a przede wszystkim skutecznych (wpływających, przekonujących odbiorcę) perswazyjnych wypowiedzi ustnych (tzw. oracji/mów) i pisemnych daje po dziś dzień najpełniejszą odpowiedź na pytanie: "Jak to robić ?" Wykład będzie się odwoływał przede wszystkim do tej humanistycznej skarbnicy wiedzy o sposobach komponowania tekstów perswazyjnych. Pojawią się również terminologicznie uwspółcześnione wskazówki dotyczące kompozycji aktualnie wykorzystywanych tekstów perswazyjnych, takich jak: recenzja, list motywacyjny, oficjalny e-mail, ale również kompozycja telewizyjnych programów informacyjnych.
Z bardzo szerokiego zakresu zagadnień, które obejmuje retoryka (cała sytuacja komunikacyjna, włączając w to emisję głosu, mowę ciała, autoprezentację, sposób wygłoszenia, mnemotechnikę itd.) zostaną zaprezentowane wybrane możliwe perswazyjne działania tekstowe/językowe.
Charakter i forma zajęć: Wykład dla wszystkich specjalności Chemii II roku II stopnia, wykład z modułu przedmiotów humanistyczno-społecznych.