W czasie zajęć doktoranci będą poszerzać i pogłębiać wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu nauk humanistycznych. W ramach wykładu omawiane będą w szczególności kwestie dotyczące zagadnień metodologicznych ujmowanych z jednej strony w kontekście określonych problemów badawczych, z drugiej zaś - w szerszym ujęciu obejmującym istotne zjawiska i wyzwania współczesności. Ogólnym celem zajęć jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie ujęć teoretycznych i podejść metodologicznych a także poznawanie metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w ramach poszczególnych dyscyplin. Cele szczegółowe obejmują zaś: rozpoznawanie i definiowanie problemów badawczych ważnych z perspektywy współczesnej humanistyki,  poszerzanie wiedzy w zakresie dostępnych źródeł oraz omawianie wybranych metod i narzędzi adekwatnych wobec określonych pytań i problemów badawczych.