Kurs jest poświęcony konwersatorium "Bezpieczna praca z promieniowaniem jonizującym" przeznaczonym dla studentów 1. roku II stopnia kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów.

Kurs zawierający wiadomości na temat biologicznych skutków działania promieniowania jonizującego

Kurs jest poświęcony wykładowi Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią. 
Przeznaczony jest dla studentów III roku Fizyki technicznej, specjalność: Fizyka medyczna.

Kurs zawierający wiadomości na temat wykorzystania zjawisk fizycznych wywoływanych przez promieniowanie jonizujące do detekcji tego promieniowania oraz elementy dozymetrii

Kurs jest poświęcony wykładowi Prawo atomowe i ochrona radiologiczna.
Przeznaczony jest dla studentów III roku Fizyki technicznej, specjalność: Fizyka medyczna.

Jest to kurs poświęcony Specjalistycznej Pracowni Fizyki Medycznej dla studentów I roku 2. stopnia fizyki technicznej, specjalności Fizyka medyczna

Kurs jest uzupełnieniem jednorazowego dwugodzinnego wykładu z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii, przeznaczonego dla studentów 1. roku I stopnia kierunków: Fizyka i Fizyka techniczna.

Kurs jest przeznaczony dla studentów I roku I stopnia kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów. Omówione są w nim wybrane zagadnienia ergonomii i niektóre zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy. W szczególności uwzględniono: podstawy prawne i organizację systemu ochrony pracy w Polsce, zagadnienie wypadków i chorób zawodowych i ergonomię komputerowego stanowiska pracy. Scharakteryzowano czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne będące źródłem zagrożenia w środowisku pracy.