Kurs składa się z części wykładowej gdzie prezentowane są zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej i części ćwiczeniowej gdzie omawiane są zagadnienia bezpieczeństwa zewnętrznego UE.

W trakcie wykładu studenci zostaną zapoznani z całym kompleksem zagadnień: funkcjonowaniem systemu UE w kontekście bezpieczeństwa; rozwojem współpracy państw członkowskich UE w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego (przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - PWBiS); podstawami prawnymi PWBiS; strategiami bezpieczeństwa wewnętrznego UE i ich realizacją; europejskim modelem bezpieczeństwa; strukturami współpracy i mechanizmami działania; agencjami UE w dziedzinie PWBiS; wydzielonymi szczegółowymi politykami tj. polityka antyterrorystyczna UE, polityka zwalczania przestępczości zorganizowanej w UE; polityka cyberbezpieczeństwa UE, system Schengen, polityk imigracyjna i wizowa UE. Omówione zostaną także bieżące problemy bezpieczeństwa wewnętrznego UE m.in. bezpieczeństwo zdrowotne.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami międzynarodowych procesów decyzyjnych. Na wykładach omówione zostaną podejścia badawcze w badaniach decyzji międzynarodowych, fazy negocjacyjnego międzynarodowego procesu decyzyjnego i wybrane zagadnienia decyzji w organizacjach międzynarodowych.
Na ćwiczeniach grupa studentów podzielona na zespoły 4-5 osobowe dokona analizy wybranego procesu decydowania międzynarodowego przy użyciu politologicznej analizy decyzyjnej.

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia genezy, struktury i funkcjonowania Unii Europejskiej w ujęciu historycznym (geneza procesu integracji europejskiej, rozwój polityk), systemowym (zarys systemu politycznego, system instytucjonalny i decyzyjny, system finansowania), funkcjonalnym (rozwój integracji gospodarczej - cele i zasady, jednolity rynek wewnętrzny, unia gospodarcza i walutowa, wspólna polityka handlowa, wspólna polityka rolna, polityka spójności, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) oraz teoretycznym (teoria procesu integracji, podstawowe podejścia do badania procesu integracji europejskiej). Omówione zostaną także stosunki Polska - UE przed i po akcesji oraz bieżące problemy funkcjonowania UE.

Konsultacje zdalne tylko po wcześniejszym umówieniu się mailowo.

Konsultacje dla wszystkich zainteresowanych. Studenci logują się ze swoich kont. 

Osoby z zewnątrz mogą logować się jako "goście".

Spotkania opiekuna roku SM ze studentami w r. a. 2023-2024

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu politycznego Unii Europejskiej. Omówione zostaną, analitycznie rozróżnione, podsystemy  władzy wykonawczej, ustawodawczej i sadowniczej UE, a także zagadnienia reprezentacji interesów i lobbingu w UE, zmian poparcia społecznego dla procesu integracji europejskiej, kształtowania się systemu partyjnego UE, kontroli demokratycznej procesu integracji, praworządności i in. Celem kursu jest wyposażenie studentów w narzędzia i wiedzę potrzebną do samodzielnego analizowania bieżącego procesu politycznego w UE.

Celem tego krótkiego kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami demografii i statystyki, w szczególności pojawiającymi się na przecięciu obu dyscyplin. Szerzej omówione zostaną następujące zagadnienia: przedmiot i metody badawcze demografii; przedmiot i zadania statystyki oraz podstawowe pojęcia statystyczne, rodzaje i organizacja badań statystycznych, sposoby opracowania i prezentacji materiału statystycznego, ogólne zasady budowy współczynników demograficznych, źródła informacji statystycznej w demografii, rozwój i rozmieszczenie ludności świata i Polski, główne teorie rozwoju demograficznego, struktura ludności na świecie i w Polsce, migracje ludności, urbanizacja, polityka ludnościowa, bezpieczeństwo demograficzne państwa. 

Kurs składa się z części wykładowej gdzie prezentowane są zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej i części ćwiczeniowej gdzie omawiane są zagadnienia bezpieczeństwa zewnętrznego UE.

W trakcie wykładu studenci zostaną zapoznani z całym kompleksem zagadnień: funkcjonowaniem systemu UE w kontekście bezpieczeństwa; rozwojem współpracy państw członkowskich UE w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego (przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - PWBiS); podstawami prawnymi PWBiS; strategiami bezpieczeństwa wewnętrznego UE i ich realizacją; europejskim modelem bezpieczeństwa; strukturami współpracy i mechanizmami działania; agencjami UE w dziedzinie PWBiS; wydzielonymi szczegółowymi politykami tj. polityka antyterrorystyczna UE, polityka zwalczania przestępczości zorganizowanej w UE; polityka cyberbezpieczeństwa UE, system Schengen, polityk imigracyjna i wizowa UE. Omówione zostaną także bieżące problemy bezpieczeństwa wewnętrznego UE m.in. bezpieczeństwo zdrowotne.