Cel zajęć: przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania dokumentacją, wykorzystywanych do tego metod i technik kancelaryjnych oraz stosowanej terminologii.

Zajęcia kierowane do: studentów 1 roku na kierunku Administracja publiczna

Wymiar zajęć: 15 godzin (w tym: 12 godzin zajęć w trybie on-line, 3 godziny - zadania własne do wykonania), semestr letni

Metody nauczania i prowadzenia zajęć:

konwersatorium opatrzone wieloma konkretnymi przykładami i danymi z praktyki wykładowcy, ćwiczenia - w tym do samodzielnego wykonania, krótkie testy podsumowujące

Warunki zaliczenia:

obecność i aktywność na zajęciach, założenie konta na ePUAP oraz Profilu Zaufanego, złożenie on-line żądania komunikacji elektronicznej na ESP Urzędu Miasta Lublin