Celem kursu (wykładów i ćwiczeń) jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień z makroekonomii. Omówione zostaną: PKB - obliczanie i podział, modele wzrostu gospodarczego, cykl koniunkturalny, stagflacja, inflacja, rynek pracy i bezrobocie, polityka fiskalna, polityka monetarna, modele AD-AS oraz IS-LM.

The module covers the knowledge in the area of innovations and innovation policy from the macroeconomic point of view.

The course provides the essential knowledge on innovations and innovation policy. The lecture explains basic terms concerning innovations, their types, innovation models and measures of innovative performance. During the course main determinants of creating and diffusing innovations are discussed. Among them can be identified: spending on research and development, intellectual property protection, competition policy, education policy, foreign direct investment, financing availability, national culture, R&D tax incentives.

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom wykorzystania w praktyce teoretycznej wiedzy z takich obszarów jak: finanse, rachunkowość, zarządzanie produkcją, marketing, prognozowanie. Dodatkowo studenci mają możliwość rozwoju umiejętności pracy w grupie. 

Celem warsztatów makroekonomicznych jest zainteresowanie i zapoznanie studentów z konkretnymi, bieżącymi problemami makroekonomicznymi. W tym roku w toku zajęć poruszono takie tematy jak wpływ COVID-19 na gospodarkę, społeczeństwa i politykę, weryfikacja wynikającej z modelu wzrostu R. Solowa konwergencji poziomów PKB na mieszkańca, przyczyny i skutki wysokich cen nieruchomości mieszkaniowych na świecie, nieobiektywne prezentowanie danych ekonomicznych przez media.
Zajęcia mają charakter praktyczny, zmuszają do samodzielnego myślenia oraz kreatywności. Prowadzone są wspólnie z dr. K. Czernichowskim (każdy prowadzący po 15 godzin).

Celem zajęć jest uświadomienie studentom, że rozwój to dużo więcej niż tylko wzrost PKB. Następnie powiązanie rozwoju z innowacjami (znaczenie innowacji dla rozwoju). Na ćwiczeniach studenci sami wymyślają, projektują i konstruują miernik dobrobytu, a następnie sprawdzają czy istnieje korelacja pomiędzy tak skonstruowanym miernikiem a innowacyjnością gospodarki. Część ćwiczeniowa ma pobudzić kreatywność studentów, a także wzmocnić praktyczne umiejętności posługiwania się bazami danych oraz excelem.

Celem wykładów jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień z makroekonomii, które w połączeniu z ćwiczeniami będą stanowiły pełny kurs przedmiotu. Na wykładach omówione zostaną: modele wzrostu gospodarczego, cykl koniunkturalny, stagflacja, inflacja, rynek pracy i bezrobocie, polityka fiskalna, polityka monetarna.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką innowacji. Kolejno omawiane tematy obejmują pojęcie i rodzaje innowacji, modele procesu innowacyjnego, znaczenie innowacji, mierniki innowacyjności, narzędzia polityki innowacyjnej. Część ćwiczeniowa ma za zadanie podnieść biegłość studentów w poszukiwaniu, pobieraniu, obrabianiu i prezentowaniu danych statystycznych, a także pobudzić ich kreatywność.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką innowacji. Kolejno omawiane tematy obejmują pojęcie i rodzaje innowacji, modele procesu innowacyjnego, znaczenie innowacji, mierniki innowacyjności, narzędzia polityki innowacyjnej. Część ćwiczeniowa ma za zadanie podnieść biegłość studentów w poszukiwaniu, pobieraniu, obrabianiu i prezentowaniu danych statystycznych, a także pobudzić ich kreatywność.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem innowacji, ich rodzajami, powstawaniem oraz znaczeniem dla gospodarki. W drugiej części semestru zajęcia dotyczą czynników wpływających na innowacyjność gospodarek i regionów.

The course Contemporary Economic Issues is designed to make students familiar with hot topics in today's economy. Among these topics you might find: Industrial revolution 4.0; Inequalities; The impact of COVID-19 on the economy; Climate change; Real estate prices and housing markets.

The course provides not only the essential knowledge, but also aspires to make students think about the abovementioned issues, to explore and to have their own opinions.