Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych instytucji i pojęć z zakresu prawa administracyjnego, ukazanie powiązań między nimi i ich roli w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania państwa. Zasadniczym założeniem prowadzących przedmiot jest też przedstawienie systemu źródeł prawa administracyjnego oraz prawnych form działania administracji. Wiele uwagi poświęcone jest również charakterystyce podmiotów administrujących, na czele z organami administracji publicznej oraz kwestii kontroli w administracji publicznej. Osobne zagadnienie stanowią szczegółowe wybrane problemy z zakresu materialnego prawa administracyjnego (obywatelstwo, stowarzyszenia, prawo o aktach stanu cywilnego, zmiana imienia i nazwiska, prawo ochrony środowiska).


Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych instytucji i pojęć z zakresu prawa administracyjnego, ukazanie powiązań między nimi i ich roli w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania państwa.  Zasadniczym założeniem prowadzących przedmiot jest też wskazanie  desygnatów administracji i prawa administracyjnego w perspektywie założeń państwa, przedstawienie systemu źródeł prawa administracyjnego oraz prawnych form działania administracji. Wiele uwagi poświęcone jest również charakterystyce podmiotów administrujących, na czele z organami administracji publicznej oraz kwestii kontroli w administracji publicznej. W ramach wykładu omawiany jest również status prawny funkcjonariuszy publicznych. Cykl wykładów wieńczą zagadnienia dotyczące prawa do dobrej administracji oraz kierunków zmian ustroju administracji publicznej w Polsce. 


Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki bezpieczeństwa państwa, w tym identyfikacja podstawowych wyznaczników tego bezpieczeństwa, oraz źródeł zagrożeń zarówno dla samej egzystencji, jak i dla szeroko rozumianych interesów państwa. W ramach przedmiotu omawiane są najważniejsze źródła zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, w tym agresja, terroryzm, zamach stanu oraz działania wymierzone w funkcjonowanie instytucji państwowych i bezpieczeństwo informacyjne państwa. Równolegle do tych zagadnień prezentowane są struktura i zasady funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa.


Zasadniczym celem kształcenia w ramach kursu z przedmiotu Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa jest przedstawienie problematyki bezpieczeństwa państwa, w tym identyfikacja podstawowych wyznaczników tego bezpieczeństwa, oraz źródeł zagrożeń zarówno dla samej egzystencji, jak i dla szeroko rozumianych interesów państwa. Równolegle prezentowane są struktura i zasady funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa.

Zasadniczym celem kształcenia w ramach kursu z przedmiotu Normatywne regulacje pozarządowych form bezpieczeństwa wewnętrznego jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania organizacji pozarządowych i ich roli w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pozarządowymi inicjatywami na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie studentów z jednym z podstawowych praw człowieka, jakim jest wolność myśli, wypowiedzi i prezentacji swoich poglądów oraz z zasadą wolności prasy, na której oparta została konstrukcja prawnoustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej. W założeniu, wykład ma kształtować świadomość prawną studentów, poprzez przybliżenie im takich zagadnień jak: historia prawa prasowego w Polsce, wolność prasy i jej ograniczenia, rejestracja dzienników i czasopism, prawo prasy do informacji publicznej, ograniczenia dostępu prasy do informacji publicznej, działalność prasy jako forma kontroli społecznej administracji publicznej, działalność prasy a ochrona danych osobowych, podstawowe obowiązki dziennikarzy, tajemnica dziennikarska, naruszenie dóbr osobistych osób publicznych przez media, sprawozdawczość sądowa, granice dozwolonej krytyki prasowej, sprostowania i odpowiedzi prasowe, odpowiedzialność prawna dziennikarzy. Jest to tym bardziej konieczne, że aktualnie żyjemy w tzw. społeczeństwie informacyjnym, dla którego jedną z cenniejszych wartości jest tzw. bezpieczeństwo informacyjne.

Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie studentów z jednym z podstawowych praw człowieka, jakim jest wolność myśli, wypowiedzi i prezentacji swoich poglądów oraz z zasadą wolności prasy, na której oparta została konstrukcja prawnoustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej. W założeniu, wykład ma kształtować świadomość prawną studentów, poprzez przybliżenie im takich zagadnień jak: historia prawa prasowego w Polsce, wolność prasy i jej ograniczenia, rejestracja dzienników i czasopism, prawo prasy do informacji publicznej, ograniczenia dostępu prasy do informacji publicznej, działalność prasy jako forma kontroli społecznej administracji publicznej, działalność prasy a ochrona danych osobowych, podstawowe obowiązki dziennikarzy, tajemnica dziennikarska, naruszenie dóbr osobistych osób publicznych przez media, sprawozdawczość sądowa, granice dozwolonej krytyki prasowej, sprostowania i odpowiedzi prasowe, odpowiedzialność prawna dziennikarzy. Jest to tym bardziej konieczne, że aktualnie żyjemy w tzw. społeczeństwie informacyjnym, dla którego jedną z cenniejszych wartości jest tzw. bezpieczeństwo informacyjne.

Zasadniczym celem kształcenia w ramach przedmiotu "Normatywne regulacje pozarządowych formy bezpieczeństwa wewnętrznego" jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania organizacji pozarządowych i ich roli w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pozarządowymi inicjatywami na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.