Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie studentów z jednym z podstawowych praw człowieka, jakim jest wolność myśli, wypowiedzi i prezentacji swoich poglądów oraz z zasadą wolności prasy, na której oparta została konstrukcja prawnoustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej. W założeniu, wykład ma kształtować świadomość prawną studentów, poprzez przybliżenie im takich zagadnień jak: historia prawa prasowego w Polsce, wolność prasy i jej ograniczenia, rejestracja dzienników i czasopism, prawo prasy do informacji publicznej, ograniczenia dostępu prasy do informacji publicznej, działalność prasy jako forma kontroli społecznej administracji publicznej, działalność prasy a ochrona danych osobowych, podstawowe obowiązki dziennikarzy, tajemnica dziennikarska, naruszenie dóbr osobistych osób publicznych przez media, sprawozdawczość sądowa, granice dozwolonej krytyki prasowej, sprostowania i odpowiedzi prasowe, odpowiedzialność prawna dziennikarzy. Jest to tym bardziej konieczne, że aktualnie żyjemy w tzw. społeczeństwie informacyjnym, dla którego jedną z cenniejszych wartości jest tzw. bezpieczeństwo informacyjne.

Celem jest przedstawienie funkcjonującego modelu administracji publicznej w RP, omówienie poszczególnych poziomów działania administracji publicznej, przedstawienie i poddanie analizie relacji i zależności zachodzących w ramach struktur administracji rządowej i administracji samorządowej. Prezentacja modelowych rozwiązań z zakresu sprawnego i efektywnego działania administracji publicznej.