Przedmiot "Systemy gospodarcze i polityczne na świecie" jest skierowany do słuchaczy Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych 2 roku na specjalności geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Istotą przedmiotu jest poznanie i zrozumienie przez studentów specyfiki funkcjonujących na świecie systemów gospodarczych i politycznych pod względem związanych z nimi założeń koncepcyjnych, przyjętych rozwiązań strukturalno-instytucjonalnych oraz normatywnych, a  także ich funkcjonowania.

Celem wykładów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy na temat założeń koncepcyjnych, uwarunkowań historycznych, przyjętych rozwiązań strukturalno-instytucjonalnych oraz normatywnych.

Celem konwersatoriów jest stworzenie słuchaczom możliwości do pogłębionej indywidualnej i zespołowej analizy wybranych zagadnień z zakresu funkcjonowania współczesnych systemów gospodarczych i politycznych.