Przedmiot ma stanowić platformę umożliwiającą wzajemne poznanie oraz nawiązanie współpracy potencjalnych pracodawców oraz absolwentów specjalności bioanalityka. Pozwoli na skonfrontowanie potencjalnych ofert staży i pracy z oczekiwaniami przyszłych studentów bioanalityki. Studenci uzyskają informacje o potrzebach rynku pracy i kompetencjach niezbędnych do skutecznego poszukiwania pracy w placówkach naukowych, firmach biotechnologicznych, jednostkach zajmujących się planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska, placówkach oświatowych. Współprowadzącymi konwersatorium będą Interesariusze Zewnętrzni Wydziału Biologii i Biotechnologii reprezentujący te jednostki. Przedmiot ma zapoznać studenta z wiedzą o możliwościach zastosowania bioanalityki w procesach badawczych, projektach naukowych i realizowanych we współpracy z przemysłem i Instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska, kontrolą sanitarną i fitosanitarną, remediacją środowiska, w tym oczyszczaniem ścieków i gospodarką odpadami, produkcją bioenergii, materiałów biologicznie czynnych, bionawozów i biologicznych środków ochrony roślin. Duży nacisk położony zostanie na doskonalenie i powszechne wykorzystanie biotestów w wielu dziedzinach gospodarki. Szczególnie ważne jest kształtowanie kompetencji miękkich: zdolności do pracy zespołowej, umiejętności planowania działań, umiejętności przygotowywania raportów z przeprowadzonych działań oraz prezentowania w sposób atrakcyjny uzyskanych rezultatów oraz własnych kompetencji. Przedstawione zostaną możliwości zastępowania analiz fizyko-chemicznych biotestami, dobierania analiz do kontroli jakości i kształtowania przebiegu procesu produkcyjnego, dobranie metod z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa, rachunku ekonomicznego oraz podnoszenia rzetelności poprzez walidację sprzętu i spełnianie norm ISO. Celem przedmiotu jest uświadomienie konieczności stosowania odpowiednio dobranych analiz w kontroli jakości produkcji i ochronie środowiska, dostrzegania aktualnych problemów związanych z aspektami środowiskowymi, żywieniowymi, medycznymi oraz szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w środowisku, uwarunkowania społeczne, nowe trendy żywieniowe, ustawy związane z handlem żywnością, wyzwania związane z zagrożeniami zdrowia.

Analiza jakości żywności oparta na monitoringu cech fizykochemicznych, składu biochemicznego i czystości mikrobiologicznej produktów żywnościowych o różnym stopniu przetworzenia i utrwalenia. Fizjologiczne, biochemiczne, chemiczne i biologiczne aspekty psucia się żywności. Wykrywanie skażeń mikrobiologicznych (grzybowych i bakteryjnych) powstałych podczas uprawy roślin, przechowywania i przetwarzania żywności, z wykorzystaniem technik pośrednich (hodowlanych) i bezpośrednich (mikroskopowych: mikroskop świetlny stereoskopowy, fluorescencyjny). Oznaczanie zanieczyszczeń żywności powstających w wyniku niewłaściwego nawożenia, ochrony roślin, konserwowania żywności. Techniki konserwacji żywności: fizyczne, chemiczne, termiczne. Wpływ metod konserwacji oraz pakowania żywności na jakość żywności. Podstawowe procesy mikrobiologicznego przetwarzania surowców wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Potencjał enzymatyczny ziarniaków zbóż, zależność aktywności, zróżnicowania i jakości drożdży piekarniczych, winiarskich, browarniczych od czasu i sposobu przechowywania. Techniki hodowli mikroorganizmów wykorzystywanych w technologiach produkcji żywności. Metody przygotowania prób do analizy: homogenizacji, zagęszczania, ekstrakcji, precypitacji, analizy metabolitów: cukrów prostych i polisacharydów, białek, tłuszczy z wykorzystaniem miareczkowania, chromatografii cienkowarstwowej TLC, HPLC, spektroskopii UV-Vis. Biosensory w analizie jakości żywności.

Przedmiot pozwala na opanowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących: właściwościach różnych środowisk oraz analityki mikrobiologicznej środowisk naturalnych, w tym skażonych i ekstremalnych, (gleba, woda, powietrze, mykoryzosfera, endosfera roślin, odpady organiczne, osad czynny, kompost). Zapoznaje z podstawowymi metodami analizy zróżnicowania systematycznego i fizjologicznego, najważniejszych grup mikroorganizmów zaangażowanych w cykle biogeochemiczne krążenia podstawowych pierwiastków (C, N, P, S, K i Fe), form występowania mikroorganizmów w środowisku (biofilm, maty mikrobiologiczne, bioaerozole), liczebności mikroorganizmów hodowalnych i niehodowalnych w materiale biologicznym. Dostarcza wiadomości i pozwala nabyć umiejętności stosowania metod i technik izolacji mikroorganizmów, wstępnej identyfikacji morfologiczno-biochemicznej izolatów i ich przechowywania (z użyciem nośników i krioprotektantów), badania interakcji pomiędzy mikroorganizmami oraz organizmami wyższymi a mikroorganizmami ze szczególnym uwzględnieniem mikroorganizmów endofitycznych i symbiotycznych (mykoryzowych). Opisuje możliwościami wykorzystania procesów mikrobiologicznych zachodzących w środowisku w biotechnologii, ochronie środowiska, rolnictwie, medycynie oraz metody monitorowania zmian zachodzących w środowiskach podczas bioremediacji i rekultywacji gleb, w procesie oczyszczania wód, zagospodarowywania odpadów. Przedmiot zapoznaje ze źródłami mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza, w tym z technikami oznaczania mikroorganizmów wskaźnikowych oraz mikroorganizmów świadczących o prawidłowości pracy osadu czynnego i przebiegu kompostowania. Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z: (1) podstawowymi metodami analityki mikroorganizmów w różnych środowiskach - technikami analizy zróżnicowania i określania ich liczebności; (2) zasadami postępowania i bezpieczeństwa pracy z próbami środowiskowymi (gleby, wody, powietrza): pobierania, przechowywania, wstępnego przygotowania reprezentatywnych prób środowiskowych; (3) technikami izolacji, identyfikacji i przechowywania szczepów wyizolowanych z różnych środowisk; (4) metodami analizy najważniejszych grup mikroorganizmów zasiedlających środowiska naturalne, w tym ekstremalne i zanieczyszczone ksenobiotykami; (5) technikami analizy mikroorganizmów zaangażowanych w cykle biogeochemiczne krążenia podstawowych pierwiastków: C, N, P, S i Fe; (6) metodami analizy interakcji pomiędzy mikroorganizmami oraz organizmami wyższymi (roślinami) a mikroorganizmami; (7) możliwościami wykorzystania procesów mikrobiologicznych zachodzących w środowisku w biotechnologii, ochronie środowiska, rolnictwie, medycynie; (8) metodami analitycznymi monitorowania zmian zachodzących w środowiskach podczas bioremediacji i rekultywacji gleb, procesu oczyszczania wód, zagospodarowywania odpadów oraz przy źródłach mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza; (9) technikami analizy mikroorganizmów wskaźnikowych oraz parametrów prawidłowej pracy osadu czynnego, przebiegu kompostowania i dojrzałości kompostów.