Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami i metodyką postępowania w prowadzeniu początkowo prostych a następnie coraz bardziej złożonych obliczeń inżynierskich. Początkowo wprowadzane są podstawowe wielkości intensywne i ekspensywne, wraz z metodami pomiaru czy wyznaczania tych wielkości oraz wymiarem i stosowanymi jednostkami. Znaczna część kursu poświęcona jest metodom i zasadom bilansowania wielkości ekstensywnych (masy, energii i pędu) wraz z przykładami wykorzystania tych umiejętności do prostych i bardziej skomplikowanych układów. Na przykładach pokazywane jest w jakiej formie transport masy wpływa na transport energii i związek tych procesów z podstawowymi prawami termodynamiki. Omawiane są przykłady układów jedno i wielofazowych, wśród których rozpatrywane są systemy jedno i wieloskładnikowe. Wykłady i konwersatoria uzupełniają się wprowadzając uporządkowaną metodykę postępowania w obliczeniach inżynierskich. Rozwinięcie ww. umiejętności ma miejsce w drugiej części kursu prowadzonej dla tego samego kierunku na semestrze I roku II.