Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023 odbywają się:

we wtorki
na platformie BigBlueButton na Wirtualnym Kampusie w godzinach 13.00-14.15
(proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu umówienia się na konsultacje)

we środy w pok. 118B w godzinach 12.00-12.45
Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej, Al. Kraśnicka 2D, pok. 118 B
https://goo.gl/maps/wHmfiUw6m6bro6Cu6

Consultations (office hours) this semester take place:

on Tuesdays from 13.00-14.15 on BigBlueButton on the Virtual Campus (please send me an email to schedule the meeting)  

on Wednesdays from 12.00-12.45 in room 118B: Address:  Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Al. Kraśnicka 2D, Lublin, room 118 B

https://goo.gl/maps/wHmfiUw6m6bro6Cu6


Przedmiot "Wprowadzenie do zarządzania kryzysowego" jest skierowany do studentów kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe, 1roku studiów, 1 stopień.
Jest on adresowany dla całego roku bez względu na realizowaną specjalność.

Istotą przedmiotu jest poznanie i zrozumienie przez studentów specyfiki zarządzania kryzysowego, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i aplikacyjnym (z uwzględnieniem regulacji oraz rozwiązań praktycznych rozwijanych w Polsce i na świecie).

Celem przedmiotu jest: (1) przekazanie studentom ogólnej wiedzy na temat sytuacji kryzysowych, ich uwarunkowań oraz przebiegu, (2) wykształcenie umiejętności oceny skali zagrożeń oraz podejmowania odpowiednich środków zapobiegawczych, (3) zapoznanie z instytucjami zarządzania kryzysowego, ich kompetencjami i zadaniami i (4) zapoznanie ze sposobami i procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Przedmiot "Wprowadzenie do zarządzania kryzysowego" jest skierowany do studentów kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe, 1roku studiów, 1 stopień. Jest on adresowany dla całego roku bez względu na realizowaną specjalność. Istotą przedmiotu jest poznanie i zrozumienie przez studentów specyfiki zarządzania kryzysowego, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i aplikacyjnym (z uwzględnieniem regulacji oraz rozwiązań praktycznych rozwijanych w Polsce i na świecie).

Celem konwersatorium jest: (1) przekazanie studentom ogólnej wiedzy na temat zakresu i specyfiki działania organów państwa podczas sytuacji kryzysowych, (2) wykształcenie umiejętności oceny skali zagrożeń oraz podejmowania odpowiednich środków zapobiegawczych, (3) zapoznanie ze sposobami i metodami i narzędziami postępowania w obliczu sytuacji kryzysowych.

Zajęcie są realizowane w formie stacjonarnej, a kurs na Wirtualnym Kampusie obejmuje dodatkowe zadania obowiązkowe.Przedmiot " Polityka regionalna i fundusze UE" jest skierowany do studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna, 2 roku studiów, 2 stopień. Jest to przedmiot adresowany dla całego roku bez względu na realizowaną specjalność. Istotą przedmiotu jest poznanie i zrozumienie przez studentów specyfiki funkcjonowania unijnej polityki regionalnej pod kątem jej wykorzystywania na poziomie regionalnym oraz lokalnym.

Celem wykładu jest pogłębienie wiedzy studentów na temat źródeł, uwarunkowań, mechanizmów funkcjonowania oraz efektów  polityki regionalnej UE oraz tzw. europejskich funduszy strukturalnych. Analizowane na wykładach treści dotyczą z jednej strony wskazanej problematyki z perspektywy poziomu unijnego (instytucji unijnych oraz współpracy państw członkowskich), z drugiej zaś z perspektywy konkretnego państwa członkowskiego (w tym przypadku Polski). Wiedza przedstawiona na wykładzie oraz refleksja słuchacza potencjalnie pomagają lepiej zrozumieć wyzwania rozwoju regionalnego w UE oraz ewolucję podejścia UE do rozwiązywania problemu dysproporcji rozwojowych na poziomie regionalnym w Europie.