The course content: Public diplomacy & intercultural dialogue  in the context of the establishment and development of contacts in the interpersonal sphere and inter-institutional relations on the international level, mostly with a focus on tourism.

Aim of the course: to obtain and develop knowledge, skills and competencies that will help us to identify and overcome difficulties in international (intercultural) communication and in the official (public diplomacy) contacts.

Aim of the course is to provide the students with knowledge about the polar regions and development of the tourism sector in these parts of the globe.

The course aims to familiarize students with the basic knowledge of European civilization - its development, achievements and global impact. It also provides an opportunity to develop the skills of critical analysis of the subject.
The module covers the following issues:
1. basic definitions, categories and concepts concerning civilisation
2. history of European civilisation and its influences beyond Europe
3. philosophy of European civilisation
4. science and technology of European civilisation
5. economy of European civilization
6. art of European civilisation
7. influences beyond the Europe and non-European perception of European civilization
8. heritage of European civilization as a tourist resource


The aims of the seminar are:
(1) to inspire and develop student's research interests, which will be a background for the diploma thesis
(2) to help students in the development of their competencies and skills. which are required in the research process and during the preparation of the bachelor thesis

As such seminars are to implement the adopted directional educational results related to knowledge, skills and social competences.

 

The MA seminars are held in the 3-semester cycle, each 30 hours (in total 90 hours) starting from semester II to semester IV. Each semester ends with a grade which is based on the assessment of progress in research and simultaneously on assessment of the learning outcomes.

The basic aim of the MA seminars is to inspire students' scientific interests, to engage them into research on a graduate level, and to develop their research skills. In particular, these aims serve to realization of the adopted learning outcomes for given field of study, namely: knowledge, skills and social competences.

During the course students will enhance their skills at all levels of the thesis-writing process, devising a topic, doing preliminary research, developing and evaluating arguments, revising and re-writing early drafts, and preparing a final thesis

In the 1nd semester of seminar course student cames up with a research problem and is able to justify this choice by referring to a literature review and analysis of the most important sources in the chosen field.

Seminaria licencjackie realizowane są w cyklu 3 semestralnym (15+15+30) - łącznie - 60 godz., począwszy od semestru IV a skończywszy na semestrze VI. Każdy semestr zaliczany jest na ocenę, przy czym zróżnicowanie i skala ocen uzależnione są od zakresu realizacji efektów kształcenia, a więc poziomu zaawansowania kolejnych etapów postępowania badawczego w poszczególnych semestrach.

Celem zasadniczym seminariów licencjackich jest inspirowanie zainteresowań naukowych studentów, wdrażanie ich do pracy badawczej oraz doskonalenie warsztatu badawczego. W szczególności służą one do realizacji przyjętych kierunkowych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Istotą seminariów licencjackich jest realizacja kolejnych etapów postępowania badawczego, na poziomie właściwym dla studiów I stopnia. Ich finałem jest przyjęcie pracy licencjackiej przez promotora.

Kurs jest przeznaczony dla młodych badaczy - doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS. Ma na celu wsparcie ich w rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji, wiedzy i umiejętności przydatnych w przygotowaniu jak najlepszych projektów oraz wniosków o granty na badania. Koncentruje się na 3 tematach:

  1. projektowanie procesu badawczego
  2. kwestie formalne, czyli jak poprawnie wypełnić wniosek
  3. kwestie merytoryczne, czyli jak napisać dobrą propozycję dobrych badań

The course is designed for PhD students to help them to develop and master their competences, knowledge, and skills helpful for preparing strong and successful grant applications (research projects). It focuses on 3 topics or areas:
1. planning area (how to organise and implement the research design process)
2. formal area (how to fill out an application correctly)
3. content area (how to write a good research proposal - good practices, mistakes)