Konsultacje w semestrze letnim 2021/2021 odbywają się we wtorki:

na platformie BigBlueButton na Wirtualnym Kampusie w godzinach 10.45-11.45
W przypadku problemu z połączeniem proszę o kontakt telefoniczny: 81 537-68-99
bezpośrednio w pok. 118B w godzinach 11.45-12.45
Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej, Al. Kraśnicka 2D, pok. 118 B
https://goo.gl/maps/wHmfiUw6m6bro6Cu6

Consultations (office hours) this semester take place on Tuesdays:
on BigBlueButton on the Virtual Campus between 10.45-11.45
In case of any technical problem, don't hesitate to get in touch with me by phone: 81 537-68-99
in room 118B between 11.45-12.45
Address: Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Al. Kraśnicka 2D, Lublin, room 118 B
https://goo.gl/maps/wHmfiUw6m6bro6Cu6

Przedmiot " Polityka regionalna i fundusze UE" jest skierowany do studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna, 2 roku studiów, 2 stopień. Jest to przedmiot adresowany dla całego roku bez względu na realizowaną specjalność. Istotą przedmiotu jest poznanie i zrozumienie przez studentów specyfiki funkcjonowania unijnej polityki regionalnej pod kątem jej wykorzystywania na poziomie regionalnym oraz lokalnym.

Celem wykładu jest pogłębienie wiedzy studentów na temat źródeł, uwarunkowań, mechanizmów funkcjonowania oraz efektów  polityki regionalnej UE oraz tzw. europejskich funduszy strukturalnych. Analizowane na wykładach treści dotyczą z jednej strony wskazanej problematyki z perspektywy poziomu unijnego (instytucji unijnych oraz współpracy państw członkowskich), z drugiej zaś z perspektywy konkretnego państwa członkowskiego (w tym przypadku Polski). Wiedza przedstawiona na wykładzie oraz refleksja słuchacza potencjalnie pomagają lepiej zrozumieć wyzwania rozwoju regionalnego w UE oraz ewolucję podejścia UE do rozwiązywania problemu dysproporcji rozwojowych na poziomie regionalnym w Europie.


Przedmiot " Współczesne Systemy Polityczne " jest skierowany do studentów kierunku Geografia, 2 roku studiów, 2 stopień. Istotą przedmiotu jest lepsze poznanie i zrozumienie przez studentów specyfiki współczesnych systemów politycznych, ich typów, wymiaru prawno-instytucjonalnego, funkcjonowania, zalet i wad. Poprzez udział w kursie studenci będą mogli rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, które stanowią podstawą do aktywnego udziału w życiu publicznym, szczególnie na styku oddziaływania geografii oraz sfery polityki.

Celem wykładu jest pogłębienie wiedzy studentów na temat systemów politycznych, ich historycznej ewolucji, różnorodności, roli we współczesnym społeczeństwie i świecie, a także zadań głównych organów władzy. Analizowane na wykładach treści dotyczą z jednej strony wskazanej problematyki z perspektywy teorii polityki oraz prawa konstytucyjnego, z drugiej zaś z perspektywy praktycznego wymiaru procesów politycznych. Wiedza przedstawiona na wykładzie oraz refleksja słuchacza potencjalnie pomagają lepiej zrozumieć wyzwania z jakimi mierzą się współczesne systemy polityczne, a jednocześnie ich rolę w funkcjonowania świata w XXI wieku.