Celem kursu jest opanowanie przez studentów języka ukraińskiego w stopniu umożliwiającym biegłą komunikację w różnych sytuacjach życia społecznego, w mowie i w piśmie na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, nabycie kompetencji lingwistycznej, komunikacyjnej i interkulturowej. W toku zajęć realizowane są następujące cele szczegółowe: przygotowanie uczącego się do efektywnego stosowania języka w autentycznych sytuacjach komunikatywnych;  utrwalanie nawyków prawidłowej wymowy i intonacji;  rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu autentycznego (słuchanego, czytanego);  poznawanie i utrwalanie słownictwa z różnych dziedzin;  kształtowanie umiejętności formułowania ustnych wypowiedzi monologowych w zakresie poznawanej tematyki;  rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu i polilogu; ćwiczenia w wymianie sądów w dyskusji;  kształtowanie umiejętności formułowania tekstów pisanych; – wypracowanie nawyków wyrażania treści tekstu pisanego lub ustnego w poprawnej gramatycznie wypowiedzi ustnej i pisemnej (złożonej);  rozwijanie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego;  doskonalenia umiejętności pisania w języku ukraińskim prac różnorodnych pod względem stylistycznym i tematycznym;  wypracowanie nawyków tłumaczenia polsko-ukraińskiego oraz redagowania tekstów;  wypracowanie nawyków adjustacji tekstów.

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów o średnim stopniu trudności oraz różnorodnej tematyce. Konwersatorium jest ukierunkowane na zajęcia o charakterze praktycznym. Ćwiczona umiejętność dotyczy tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski i odwrotnie. Przedmiotem tłumaczenia są wybrane teksty ogólne i fachowe. Zajęcia praktyczne zwiększają kompetencje językowe studentów i wymagają od nich aktywnego udziału w proponowanych ćwiczeniach. Podczas zajęć tłumaczone są teksty o większej objętości, sprawdzające znajomość słownictwa, gramatyki praktycznej, zasad ortograficznych. Ćwiczenia są prowadzone w trybie indywidualnym, w domu lub w grupach.

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów o podstawowym i średnim stopniu trudności oraz różnorodnej tematyce. Konwersatorium jest ukierunkowane na zajęcia o charakterze praktycznym. Ćwiczona umiejętność dotyczy tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski i odwrotnie. Przedmiotem tłumaczenia są wybrane teksty ogólne i fachowe. Zajęcia praktyczne zwiększają kompetencje językowe studentów i wymagają od nich aktywnego udziału w proponowanych ćwiczeniach. Podczas zajęć tłumaczone są krótkie testy sprawdzające znajomość słownictwa. 

Przedmiot obejmuje historię literatury ukraińskiej od XI do końca XVIII w., pozwalając studentom zapoznać się z początkami piśmiennictwa w Rusi-Ukrainie i procesem rozwoju kultury ukraińskiej od od średniowiecza do baroku. 

Na zajęciach podejmowana jest analiza wybranych utworów literackich ze szczególnym zwróceniem uwagi na tematykę oraz realizowaną problematykę, jak również stronę językową, elementy stylizacji itp. W pracy z utworami proponowane są różne sposoby podejścia do tekstu literackiego i różne kierunki jego interpretacji.