Przedmiot ma na celu omówienie ważnych zagadnień z dziejów literatury ukraińskiej XIX w. i początku XX w. , zapoznanie studenta z jej wybitnymi dziełami, z przebiegiem ukraińskiego procesu historycznoliterackiego XIX wieku, istniejącymi wówczas kierunkami artystycznymi (programem artystycznym, twórczością przedstawicieli) i tendencjami o charakterze narodowowyzwoleńczym, problemami życia literackiego w sytuacji bezpaństwowości Ukrainy. Przedmiot ma również na celu prezentację wzorcowych interpretacji utworów pisarzy oraz poszukiwanie nowych strategii interpretacji tekstów. Zajęcia obejmują cykle wykładów dotyczących literatury ukraińskiej z różnych okresów: I poł. XIX w (klasycyzm, sentymentalizm, romantyzm), II poł. XIX w. (romantyzm, realizm) i pocz. XX w. (modernizm i jego kierunki). Z wykładami skorelowane są zajęcia typu konwersatoryjnego rozwijające i pogłębiające treści programowe wykładów

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów o średnim stopniu trudności oraz różnorodnej tematyce. Konwersatorium jest ukierunkowane na zajęcia o charakterze praktycznym. Ćwiczona umiejętność dotyczy tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski i odwrotnie. Przedmiotem tłumaczenia są wybrane teksty ogólne i fachowe. Zajęcia praktyczne zwiększają kompetencje językowe studentów i wymagają od nich aktywnego udziału w proponowanych ćwiczeniach. Podczas zajęć tłumaczone są teksty o większej objętości, sprawdzające znajomość słownictwa, gramatyki praktycznej, zasad ortograficznych. Ćwiczenia są prowadzone w trybie indywidualnym, w domu lub w grupach.

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów o podstawowym i średnim stopniu trudności oraz różnorodnej tematyce. Konwersatorium jest ukierunkowane na zajęcia o charakterze praktycznym. Ćwiczona umiejętność dotyczy tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski i odwrotnie. Przedmiotem tłumaczenia są wybrane teksty ogólne i fachowe. Zajęcia praktyczne zwiększają kompetencje językowe studentów i wymagają od nich aktywnego udziału w proponowanych ćwiczeniach. Podczas zajęć tłumaczone są krótkie testy sprawdzające znajomość słownictwa.