Celem zajęć jest kształcenie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów o podstawowym i średnim stopniu trudności oraz różnorodnej tematyce. Konwersatorium jest ukierunkowane na zajęcia o charakterze praktycznym. Ćwiczona umiejętność dotyczy tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski i odwrotnie. Przedmiotem tłumaczenia są wybrane teksty ogólne i fachowe. Zajęcia praktyczne zwiększają kompetencje językowe studentów i wymagają od nich aktywnego udziału w proponowanych ćwiczeniach. Podczas zajęć tłumaczone są krótkie testy sprawdzające znajomość słownictwa. 

Przedmiot obejmuje historię literatury ukraińskiej od XI do końca XVIII w., pozwalając studentom zapoznać się z początkami piśmiennictwa w Rusi-Ukrainie i procesem rozwoju kultury ukraińskiej od od średniowiecza do baroku. 

Na zajęciach podejmowana jest analiza wybranych utworów literackich ze szczególnym zwróceniem uwagi na tematykę oraz realizowaną problematykę, jak również stronę językową, elementy stylizacji itp. W pracy z utworami proponowane są różne sposoby podejścia do tekstu literackiego i różne kierunki jego interpretacji.