Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi historii oraz społecznego i kulturowego wymiaru Holokaustu, wprowadzenie w zagadnienia dotyczące źródeł do badań nad Holokaustem a także omówienie najważniejszych zagadnień metodologicznych z uwzględnieniem wieloaspektowości i interdyscyplinarnego charakteru tego rodzaju badań.

Konwersatorium stanowi uzupełnienie wykładu Podstawy wiedzy o sztuce. W ramach zajęć studenci będą pogłębiać wiedzę w zakresie dziejów sztuki, zdobywać umiejętności w zakresie opisywania i analizowania dzieł sztuki oraz poszerzać swoje kompetencje jako aktywnych i świadomych odbiorców sztuki.  

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę w zakresie teorii i metodologii badań kulturowych oraz nabywają umiejętności związane z prowadzeniem samodzielnej pracy badawczej, poszukiwaniem materiałów źródłowych, formułowaniem tez i pytań badawczych, tworzeniem aparatu naukowego oraz konstruowaniem koncepcji projektu badawczego. W ramach konwersatorium, będącego uzupełnieniem wykładu, studenci w sposób bardziej szczegółowy poznają zasady związane z prowadzeniem pracy badawczej i przygotowywaniem pisemnych rozpraw naukowych.

Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę dotyczącą procesu kształtowania się fotografii jako odrębnej, samodzielnej dziedziny sztuki, w szerokim kontekście przemian historycznych i kulturowych końca XIX i XX wieku. Dzieje rozwoju techniki fotograficznej oraz koncepcji teoretycznych dotyczących malarstwa i fotografii w tym okresie są punktem wyjścia do podejmowania analiz wybranych prac fotograficznych, a tym samym do pogłębiania kompetencji związanych ze świadomym i krytycznym uczestnictwem we współczesnej kulturze wizualnej.

Podczas zajęć studenci będą poznawać podstawowe pojęcia i najważniejsze zagadnienia ogólne odnoszące się do szeroko rozumianej problematyki związanej z dziejami architektury i sztuk plastycznych. Celem zajęć jest nie tylko zdobywanie wiedzy w zakresie tej problematyki, ale też rozwijanie umiejętności osadzania zjawisk artystycznych w szerszym kontekście historycznym i kulturowym. Wykład uzupełnia konwersatorium w ramach którego studenci będą kształtować umiejętności w zakresie świadomego patrzenia na dzieła sztuki, a także rozwijać kompetencje w zakresie opisywania i analizowania konkretnych obiektów, pod kątem ich znaczenia i pełnionych funkcji.

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę w zakresie teorii i metodologii badań kulturowych oraz nabywają umiejętności związane z prowadzeniem samodzielnej pracy badawczej, poszukiwaniem materiałów źródłowych, formułowaniem tez i pytań badawczych, tworzeniem aparatu naukowego oraz konstruowaniem koncepcji projektu badawczego.

W ramach wykładu prezentowane są podstawowe zagadnienia dotyczące badań kulturowych, w tym przede wszystkim główne ujęcia teoretyczne oraz metody badawcze stosowane w obszarze nauk o kulturze. Kwestie te są omawiane na polu teoretycznym a także z wykorzystaniem przykładów konkretnych projektów badawczych (w formie studiów przypadku).


W ramach prowadzonych spotkań, opiekun roku będzie omawiał ze studentami bieżące zagadnienia i kwestie organizacyjne. Na forum tym wspólnie dyskutowane (i rozwiązywane) będą także pojawiające się problemy.

W ramach konsultacji studenci mogą prowadzić rozmowy telefoniczne, video-czaty na platformie Wirtualny Kampus (po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu) lub kontaktować się za pośrednictwem poczty elektornicznej