Przedmiotem kursu bedą prawne oraz ekonomiczne aspekty mobilności i adaptacji

Przedmiotem wykładu będą umowy zawierane w obrocie profesjonalnym. W toku kursu zostaną przedstawione zasady zawierania, zmiany, wykonywania oraz rozwiazywania wybranych umów handlowych. Omówione będą również skutki niewykonania albo nienależytego wykonania umów.

Przedmiotem kursu będą prawne zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii

Przedmiotem zajęć będą prawne aspekty realizacji przewozu, w szczególności umowy transportowe, sposoby oraz skutki ich zawarcia, a także następstwa wykonania albo niewykonania.   

Przedmiotem kursu będzie indywidualne oraz zbiorowe prawo pracy a także wybrane elementy systemu ubezpiczeń społecznych.

Przedmiotem zajęć będzie prawo insolwencyjne - regulacje dotyczące niewypłacalnych przedsiębiorców oraz sposobów zbiorowego dochodzenia roszczeń od takich podmiotów

W ramach przedmiotu przekazane zostaną podstawowe informacje dotyczące postępowania admistracyjnego (z uwzględnieniem postępowania sądowo -admistracyjnego), zasady ochrony danych osobowych oraz rozwiązania prawne pozwalajace na implementację nowoczesnych technologii w sprawy życia codziennego. 

Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Transportem, Spedycją, Logistyką.

Kurs obejmuje wybrane fragmenty regulacji prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.cywilnego

Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Transportem, Spedycją, Logistyką.

Kurs obejmuje wybrane fragmenty regulacji prawa handlowego.

Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Transportem, Spedycją, Logistyką.

Kurs obejmuje wybrane fragmenty regulacji prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.