Zajęcia z zakresu reklamy w ramach studiów podyplomowych Public Relations i Marketing Medialny

Zajęcia z zakresu Komunikacji Kryzysowej prowadzone w ramach studiów podyplomowych Public relations i Marketing Medialny UMCS

Zajęcia z zakresu Media Relations prowadzone w ramach studiów podyplomowych Public Relations i Media Marketing

Zajęcia z Marketingu prowadzone na studiach podyplomowych Public Relations i Media Marketing UMCS (mgr Katarzyna Krywko)

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

rozpoznać różne rodzaje kryzysów w PR - K_W14, S1A_W07, S1A_W10

Zna metody i narzędzia stosowane w kryzysowym PR - K_U12, S1A_U06, S1A_U07

Ma wiedzę na temat instrumentów i znaczenia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w PR - K_K02 - S1A_K02, S1A_K05

Potrafi

Wykorzystać wiedzę dotyczącą kryzysów w PR by rozwiązywać problemy pojawiające się w pracy specjalisty PR - K_K04 - S1A_K02, S1A_K03

Analizować studia przypadków specyficznych problemów pojawiających się w pracy specjalisty PR - K_K06 - S1A_K01, S1A_K04, S1A_K06

W trakcie zajęć studenci w praktyce z elementami teorii (w formie wykładu konwersatoryjnego) poznają specyfikę funkcjonowania mediów, koncernów medialnych i konstruowania biznesplanów. Będą mieli wiedzę i umiejętności pozwalające na przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczną oceną rzeczywistości.

Student potrafi:

K_W17, S2A_W06 - posiada szeroką wiedzę na temat zasad korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań; potrafi stosować wiedzę na temat ekonomiki mediów i zmian zachodzących w mediach

K_ W18, K_W18 - w praktyce stosować wiedzę dotyczącą zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie mediów; ma rozszerzoną wiedzę na temat różnych form przekazu w zakresie komunikacji społecznej;

K_U012, S@A_U06, S2A_U07 - Samodzielnie zdobywa i efektywnie wykorzystuje w pracy umiejętności praktyczne; przekłada wiedzę teoretyczną na praktyczną ocenę rzeczywistości;

K_U014, S2A_U07, S2A_U09. S2A_U10 - Opracowuje, interpretuje (wyciąga wnioski) i prezentuje wyniki badań, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej przy użyciu fachowej terminologii; Analizuje cechy charakterystyczne inwestycji medialnych;

K_K06 - S2A_K01, S2A_K04, S2A_K06 - Jest otwarty na technologie medialne i społeczne praktyki z nimi związane, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

K_K08, S2A_K01, S2A_K06, S2A_K07 - Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności na poziomie interdyscyplinarnym, potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Kurs prowadzony w ramach studiów doktoranckich - nauki o mediach.