Student po kursie będzie potrafił wyjaśnić:

pojecie, przedmiot i metody wykorzystywane w statystyce opisowej oraz sposoby prezentacji materiału statystycznego, podstawowe pojęcia statystyki opisowej, ich definicje i klasyfikacje. Będzie także potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i metodologiczną do analizy struktury zjawisk masowych, w tym demograficznych. 

Program zajęć z przedmiotu

 1. Demografia – przedmiot i metody badawcze.
 2. Źródła informacji w demografii.
 3. Metody prezentacji materiału statystycznego.
 4. Ogólne zasady budowy  współczynników demograficznych.
 5. Rozwój i rozmieszczenie ludności świata i Polski.
 6. Teoria przejścia demograficznego, teorie optimum zaludnienie.
 7. Struktura ludności według płci i wieku.
 8. Struktura ludności według cech społeczno-zawodowych.
 9. Struktura ludności według stanu cywilnego, małżeńskość

(małżeństwa, rozwody, separacje).

10. Urodzenia i zgony.

11. Migracje ludności.

12. Urbanizacja.

13. Polityka ludnościowa.

14. Bezpieczeństwo demograficzne państwa.

 

Literatura pomocnicza potrzebna przy przerabianiu kursu:

 

 1. J.Z. Holzer, Demografia, Warszawa 2003.
 2. M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012.
 3. F. Stokowski, Demografia, Warszawa 2015
 4. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2013-2014. Warszawa 2014
 5. Rocznik Statystyczny - najbardziej aktualny dostępny na stronie internetowej GUS.gov.pl
 6. Rocznik Demograficzny - najbardziej aktualny dostępny na stronie internetowej GUS.gov.pl