Kurs dla studentów II roku Animacji kultury, semestr letni

Konsultacje dla studentów i studentek w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

W ramach modułu Instytucjonalna działalność kulturalna - studenci realizując wizyty w państwowych, samorządowych oraz pozarządowych instytucjach kultury, otrzymują informacje o zadaniach, formach pracy i czynnikach warunkujących funkcjonowanie: wydziałów kultury urzędów samorządowych, domów i ośrodków kultury, muzeów, bibliotek, teatrów, filharmonii, mediów oraz fundacji i stowarzyszeń działających w sferze kultury.

Seminarium przygotowuje do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia badania naukowego oraz sporządzania raportu z badania w formie redakcji pracy licencjackiej. Pogłębia wiedzę z zakresu objętego problematyką seminarium, kształtuje umiejętności gromadzenia literatury związanej z tematyką pracy, sporządzania adresów bibliograficznych, zastosowania metod badawczych, redagowania tekstu naukowego. W trzech semestrach studenci realizują poszczególne etapy postępowania badawczego, których efektem ma być obrona pracy licencjackiej.