Celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy pozwalającej zrozumieć zasady funkcjonowania współczesnych organizacji państwowych. Osiągniecie powyższego celu jest możliwe dzięki prezentacji zagadnień nauki o państwie i polityce w perspektywie historycznej, doktrynalnej, społeczno – kulturowej i prawnej. Studenci mają możliwość rozszerzenia wiedzy w zakresie mechanizmów władzy politycznej i procesów decyzyjnych w państwie. Założeniem podstawowym wykładu jest więc podniesienie ogólnego poziomu świadomości prawnej i politycznej studentów poprzez dostarczenie niezbędnych instrumentów wartościowania podstawowych elementów rzeczywistości społecznej i politycznej.