Przedmiot fakultatywny poświęcony jest następującym zagadnieniom:

1. Konkursy wykonawcze w Polsce: konkurs pianistyczny, skrzypcowy, wokalny, dyrygencki – omawianie aktualnej edycji, oraz ostatnich edycji poszczególnych konkursów.

2. Przegląd instytucji organizujących konkursy oraz imprez towarzyszących.

3. Festiwale muzyki dawnej w Polsce: prezentacja ostatnich edycji, charakterystyka repertuaru i wykonawców.
4. Festiwale z muzyką współczesną w Polsce. Przegląd repertuaru, wykonawców i kompozytorów.
5. Festiwale i konkursy z muzyką tradycyjną, etniczną i folkową w Polsce. Analiza ostatnich edycji, aktualna mapa festiwali.
6. Czołowe zespoły wykonawcze w Polsce: orkiestry, zespoły kameralne, chóry, zespoły wokalne.
7. Przegląd instytucji oraz form upowszechniania kultury muzycznej w Polsce. Radio, telewizja, Internet, prasa, nurt nieformalny i niezinstytucjonalizowany.

Przedmiot fakultatywny w formie konwersatorium przeznaczony dla kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, realizowany w trakcie jednego semestru (30 godz.), kończący się zaliczeniem.

Prowadzący: dr Agata Kusto

Konsultacje: zobacz profil pracownika UMCS

Przedmiot jest wyborem znaczących zagadnień z zakresu etnografii ogólnej jak i etnomuzykologii. Zasadnicze dwa nurty prezentowanych obszarów to: muzyczne kultury europejskie i pozaeuropejskie w szerokim kontekście kulturowym. Podczas zajęć wykorzystywane są materiały dostępne za pośrednictwem tematycznych portali internetowych oraz prezentowany jest aktualny stan badań dla wybranych zjawisk kulturowych świata.
Przedmiot w formie konwersatorium realizowany jest (30 godzin) podczas I semestru I roku studiów II stopnia kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i zakończony jest zaliczeniem.

Prowadzący: dr Agata Kusto

Konsultacje: zobacz profil pracownika UMCS

Przedmiot poświęcony jest zasadniczym zagadnieniom muzyki ludowej - w szczególności polskiej. Prezentowane są elementy etnografii ogólnej dla zobrazowania kulturowego kontekstu funkcjonowania zróżnicowanej regionalnie muzyki ludowej. Poruszane są aktualne problemy badawcze etnomuzykologii polskiej, z uwzględnieniem jej rozwoju historycznego.
Przedmiot realizowany jest podczas semestru III (wykład) i IV (konwersatorium) a zakończony jest zaliczeniem. Przeznaczony jest dla kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
prowadzący: dr Agata Kusto

konsultacje: zobacz profil pracownika UMCS