Celem kursu jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z uwzględnieniem aspektów badawczych stanowiących jej część metodologiczną.
   

Kurs obejmuje ćwiczenia z przedmiotu: metodyka rehabilitacji społecznej osób z trudnościami w uczeniu się, w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/2023. Jest przeznaczony dla studentów II roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku: pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się, grupa CA. Jego głównym celem jest podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozwijania kompetencji społecznych, interpersonalnych osób z trudnościami w uczeniu się.


Kurs obejmuje cykl wykładów. Jest przeznaczony dla studentów II roku studiów stacjonarnych, 5-letnich, magisterskich na kierunku: pedagogika specjalna. Jego celem jest przekazanie wiedzy teoretycznej i rozwijanie umiejętności w związku z pedagogicznymi, psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami efektywności procesu przechodzenia od kształcenia segregacyjnego do edukacji integracyjnej/włączającej uczniów z niepełnosprawnością.


Kurs obejmuje cykl ćwiczeń z przedmiotu: teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej. Jest przeznaczony dla studentów II roku studiów stacjonarnych, 5-letnich, magisterskich na kierunku: pedagogika specjalna. Jego celem jest przekazanie wiedzy teoretycznej, rozwijanie umiejętności praktycznych i kompetencji w związku z edukacją integracyjną i włączającą uczniów. Został utworzony w celu ułatwienia dostępu studentom do materiałów dydaktycznych, zadań i testów.

 


Kurs obejmuje ćwiczenia z przedmiotu: metodyka rehabilitacji społecznej osób z trudnościami w uczeniu się, w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/2023. Jest przeznaczony dla studentów II roku niestacjonarnych studiów II stopnia, kierunek: pedagogika specjalna; grupa CA. Został utworzony w celu udostępnienia studentom materiałów dydaktycznych, zadań i testów online.


Kurs obejmuje ćwiczenia z przedmiotu: metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej, w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/2023. Jest przeznaczony dla studentów IV roku stacjonarnych studiów 5-letnich na kierunku: pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna, grupa CA. Jego głównym celem jest podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie teoretycznej i praktycznej istoty różnorodności ucznia widzianej z perspektywy edukacyjnej.


Kurs obejmuje ćwiczenia z przedmiotu: metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się, w roku akademickim 2022/2023 w semestrze letnim. Jest przeznaczony dla studentów III roku stacjonarnych studiów 5-letnich na kierunku: pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób ze spektrum autyzmu. Jego głównym celem jest podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się i zaburzeń towarzyszących jako przedmiotu oddziaływań terapeutycznych oraz metod i programów terapii pedagogicznej.


Kurs odnoszący się do moich konsultacji dla studentów w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023.