Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z istotą metodologii jako nauki oraz jej funkcjami w opisie i wyjaśnianiu zjawisk pedagogicznych oraz stosowanych paradygmatów. Na treść przedmiotu składają się zagadnienia dotyczące poszczególnych etapów procesu badawczego wraz z organizacją badań i ich projektowaniem. Studenci poznają praktyczne aspekty formułowania problemów badawczych, hipotez, poznają aspekty pomiaru w pedagogice oraz stosowane metody i techniki gromadzenia i analizy materiału empirycznego. Zajęcia podejmują również pogłębioną refleksję nad jakością oraz etycznym wymiarem badań z udziałem ludzi jako podmiotów.

Kurs ma na celu przybliżenie studentom koncepcji resilience, rozumianej jako proces pozytywnej adaptacji w obliczu doświadczania przeciwności losu lub traumatycznych wydarzeń. Główny nacisk położony jest na pomoc studentom w budowaniu umiejętności i praktyk ułatwiających resilience w praktyce edukacyjnej. Szczególny nacisk zostanie położony na rolę czynników ochronnych i czynników ryzyka dla resilience.

Kurs ma na celu przybliżenie studentom koncepcji resilience, rozumianej jako proces pozytywnej adaptacji w obliczu doświadczania przeciwności losu lub traumatycznych wydarzeń. Główny nacisk położony jest na pomoc studentom w budowaniu umiejętności i praktyk ułatwiających resilience w praktyce edukacyjnej. Szczególny nacisk zostanie położony na rolę czynników ochronnych i czynników ryzyka dla resilience.


Kurs ma na celu przybliżenie studentom koncepcji resilience, rozumianej jako proces pozytywnej adaptacji w obliczu doświadczania przeciwności losu lub traumatycznych wydarzeń. Główny nacisk położony jest na pomoc studentom w budowaniu umiejętności i praktyk ułatwiających resilience w praktyce edukacyjnej. Szczególny nacisk zostanie położony na rolę czynników ochronnych i czynników ryzyka dla resilience.


Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawowymi metodami analizy jakościowej i ilościowej materiału badawczego, między innymi: opisem statystycznym, średnią, miarami dyspersji, korelacją rangową Spearmana, współczynnikiem korelacji Pearsona, testami parametrycznymi i nieparametrycznymi.

Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawowymi metodami analizy jakościowej i ilościowej materiału badawczego, między innymi: opisem statystycznym, średnią, miarami dyspersji, korelacją rangową Spearmana, współczynnikiem korelacji Pearsona, testami parametrycznymi i nieparametrycznymi.

Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawowymi metodami analizy jakościowej i ilościowej materiału badawczego, między innymi: opisem statystycznym, średnią, miarami dyspersji, korelacją rangową Spearmana, współczynnikiem korelacji Pearsona, testami parametrycznymi i nieparametrycznymi.

The course is designed to introduce students to the concept of resilience, understood as the process of positive adaptation in the face of experiencing adversity or traumatic events. The main focus is to help students build skills and practices that will facilitate resilience in the teaching profession.

Special emphasis will be placed on the role of protective factors and risk factors for resilience.