Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawowymi metodami analizy jakościowej i ilościowej materiału badawczego, między innymi: opisem statystycznym, średnią, miarami dyspersji, korelacją rangową Spearmana, współczynnikiem korelacji Pearsona, testami parametrycznymi i nieparametrycznymi.

Zapraszam na konsultacje on-line 

Środa 11:15-13:15