Ogólnym celem modułu jest zapoznanie studentów z pracą nauczyciela na poziomie szkoły podstawowej. W wyniku realizacji zajęć studenci zapoznają się ze sposobami organizowania procesu kształcenia w szkole podstawowej, zdobędą wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu efektywnego porozumiewania się w rzeczywistości edukacyjnej, poznają specyfikę pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz jak reagować na trudne zachowania uczniów podczas lekcji. Zapoznają się również ze sposobami stymulowania rozwoju grupy i rozwoju osobistego uczniów, z działaniami profilaktycznymi szkoły w zakresie zachowań ryzykownych.

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu procesu kształcenia i wychowania na poziomie szkoły podstawowej. W wyniku realizacji zajęć studenci uzyskają wiedzę dotyczącą zadań i funkcjonowania szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej, uzyskają wiedzę pedagogiczną pozwalającą im na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania oraz nauczania-uczenia się, zapoznają się ze sposobami prowadzenia badań diagnostycznych.

Konsultacje semestrze letnim będą odbywały się w formie zdalnej w środy w godz. 11.00. - 13.00. 

Proszę o wcześniejsze zgłoszenie udziału w konsultacjach drogą mailową.