13.00-13.30 

Otwarta dyskusja na czacie Wirtualnego Kampusu – temat przewodni: Jak udoskonalić nauczanie i uczenie się w kształceniu zdalnym i hybrydowym? Diagnoza problemów i poszukiwanie odpowiedzi 

Moderator: Dr Alicja Lisiecka, Koordynator Programu Erasmus+, Instytut Psychologii

Zapraszamy!

Dzieła sztuki współczesnej są krytyczną refleksją nad współczesną kulturą, prezentują indywidulane, ale społecznie uwikłane spojrzenie artysty, stawiają egzystencjalne pytania. Pomiędzy ideą animacji kultury a sztuką współczesną dostrzec można liczne związki występujące na wielu płaszczyznach. Jednym z nich jest zaangażowanie, innym świadomość, jeszcze innym partycypacja. Celem ćwiczeń jest poszukiwanie punktów stycznych między dziełem sztuki a animacją kultury; projektowanie działań animacyjnych przybliżających i "tłumaczących" sztukę współczesną oraz nią inspirowanych. 

Zajęcia poświęcone sztuce popularnej rozpatrywanej w kontekście jej edukacyjnych aspektów. Punktem wyjścia jest przyjęcie założenia, że sztuka popularna stanowi nośnik istotnych narracji obecnych w społeczeństwie, odzwierciedla autentyczne potrzeby, sposoby myślenia, problemy i aspiracje ludzi oraz wywiera wpływ na ich funkcjonowanie. Wybrane dzieła sztuki popularnej Studenci będą analizować pod kątem jakości estetycznych; będą identyfikować wpisane w nie praktyki kulturowe, relacje i stosunki oraz rozpoznawać społeczne konsekwencje istnienia tych dzieł. Poszczególne fenomeny posłużą za inspirację dla projektowania działań edukacyjnych. 

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat promocji kultury; w tym: nt. sytuacji na rynku kultury, sposobów uczestnictwa w kulturze, narzędzi marketingowych i myślenia strategicznego (strategia komunikacyjna, plan marketingowy, segmentacja). Zajęcia przygotowują Studentów do samodzielnego projektowania akcji promocyjnych na potrzeby działalności kulturalnej.

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom specyfiki metodyczności pracy animatorów i menedżerów kultury ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu aktualnych warunków społeczno-kulturowych i rynkowych oraz przygotowanie ich do praktycznej działalności na polu animacji i menedżeryzmu kulturalnego/artystycznego.


Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom specyfiki metodyczności pracy animatorów i menedżerów kultury ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu aktualnych warunków społeczno-kulturowych i rynkowych oraz przygotowanie ich do praktycznej działalności na polu animacji i menedżeryzmu kulturalnego/artystycznego .

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy Studentów z zakresu zarządzania instytucjami kultury. Program kursu uwzględnia takie zagadnienia jak: myślenie strategiczne w instytucji kultury, PR i media relations w komunikacji kryzysowej, elementy HR: komunikacja w zespole, motywacja zespołu, wolontariat w instytucji kultury, zarządzanie projektami i inne.