Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi koncepcjami, pojęciami i zagadnieniami ontologii. Ukazany jest związek tradycyjnej problematyki ontologicznej z nauką współczesną oraz nowe problemy ontologiczne implikowane przez nauki przyrodnicze.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami, pojęciami i kierunkami filozofii ze szczególnym uwzględnieniem związku problematyki filozoficznej z kognitywistyką. Na wykładzie omawiane są główne kierunki i zagadnienia dwóch podstawowych dyscyplin filozoficznych: ontologii i teorii poznania. Na konwersatoriach analizowane są teksty filozoficzne wyselekcjonowane pod kątem omawianych zagadnień. Najważniejszymi efektami kształcenia są: podstawowa znajomość głównych zagadnień filozofii, umiejętność posługiwania się na poziomie podstawowym terminologią filozoficzną, umiejętność precyzyjnego zreferowania wybranych koncepcji, doboru właściwych argumentów w dyskusji oraz jasny i precyzyjny sposób wyrażania myśli. Zagadnienia ujęto w postaci sporów między opozycyjnymi rozstrzygnięciami kontrowersji filozoficznych, co powinno skłaniać uczestników kursu do postawy otwartości na nowe idee a jednocześnie kształtować krytycyzm, wrażliwość na poprawność argumentacji i służyć budowaniu racjonalnego obrazu świata. 

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi koncepcjami filozoficznymi w ujęciu historycznym ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji z zakresu filozofii przyrody, w tym filozofii przyrody ożywionej. Ukazane są wielorakie związki filozofii z naukami przyrodniczymi – filozoficzne konsekwencje teorii przyrodniczych i filozoficzne podstawy nauk.

...

Celem wykładu jest systematyczna prezentacja wybranych zagadnień współczesnej epistemologii, z uwzględnieniem doniosłości problematyki ukształtowanej w klasycznej i nowożytnej refleksji nad naturą ludzkiej wiedzy oraz dotyczącej głównych kontrowersji, jakie narosły wokół tego pojęcia. Praktycznym efektem kształcenia jest wyrobienie u studenta umiejętności krytycznej oceny wartości uzyskiwanych rezultatów poznawczych w różnych obszarach poznawczej aktywności człowieka.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi koncepcjami z zakresu filozofii przyrody i filozoficznych zagadnień współczesnych nauk przyrodniczych. Przy omawianiu filozoficznych zagadnień nauk przyrodniczych prezentowane jest najpierw wprowadzenie matematyczne, następnie fizyczna treść teorii oraz problemy filozoficzne z nimi związane.