...

Celem wykładu jest systematyczna prezentacja wybranych zagadnień współczesnej epistemologii, z uwzględnieniem doniosłości problematyki ukształtowanej w klasycznej i nowożytnej refleksji nad naturą ludzkiej wiedzy oraz dotyczącej głównych kontrowersji, jakie narosły wokół tego pojęcia. Praktycznym efektem kształcenia jest wyrobienie u studenta umiejętności krytycznej oceny wartości uzyskiwanych rezultatów poznawczych w różnych obszarach poznawczej aktywności człowieka.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi koncepcjami z zakresu filozofii przyrody i filozoficznych zagadnień współczesnych nauk przyrodniczych. Przy omawianiu filozoficznych zagadnień nauk przyrodniczych prezentowane jest najpierw wprowadzenie matematyczne, następnie fizyczna treść teorii oraz problemy filozoficzne z nimi związane.