Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z przebiegiem rosyjskiego procesu historycznoliterackiego XIX (prądami i kierunkami literackimi, ich programem estetycznym, życiem i twórczością pisarzy) oraz przygotowanie do samodzielnej lektury filologicznej dzieła literackiego.
Zajęcia obejmują wykład i konwersatorium, których treści są ze sobą skorelowane. Wykłady mają na celu przedstawienie zwięzłej charakterystyki najważniejszych aspektów rosyjskiego procesu historycznoliterackiego oraz charakterystykę twórczości najważniejszych przedstawicieli literatury rosyjskiej XIX wieku. Zajęcia typu konwersatoryjnego rozwijają i pogłębiają treści programowe wykładów w toku analizy wskazanych dzieł pisarzy omawianego okresu oraz przygotowują do samodzielnej lektury filologicznej dzieła literackiego.

Prowadzący: dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS

Kurs przeznaczony jest dla studentów 1 roku na kierunku: Rusycystyka, studia 1 stopnia
Rok akademicki: 2021/2022, sem. zimowy

e-mail: al.orlowska@poczta.umcs.lublin.pl

Sytuacje wyjątkowe i problemy techniczne:

- Awarię działania platformy (niedostępność) należy zgłosić wykładowcy oraz administratorowi platformy: kampus@umcs.pl
- Problemy związane z materiałami wykładu, zadaniami należy zgłaszać wykładowcy.